Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec

ruz02_miniVšetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud...

História modlitby ruženca

ruzenec01Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie.

Aj keď táto legenda je veľmi milým príbehom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to jedným z pravidiel ich života. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, bolo treba nájsť spôsob modlitby pre negramotných bratov. Na tento účel sa použila modlitba Pána – Otče náš – bratia recitovali 150 krát túto modlitbu, čo korešpondovalo s počtom žalmov.

Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírená a populárna. Postupne bola pripojená k tejto modlitbovej tradícii.

V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo 50 Zdravas Márií prepojených na úryvky z evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa uchytil. V rôznych regiónoch vnzikali adaptácie takéhoto Mariánskeho žaltára a počet urývkov z evanjelia dosahoval až 300.

Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie”. Zjednotiť túto formu modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev.

Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a za pontifikátu Jána Pavla II. boli pridané desiatky ruženca svetla.

Keď sa pozrieme spätne zistíme, že sv. Dominik túto modlitbu pravdepodobne vôbec nepoznal. Jej šírenie sa síce spája s rehoľou dominkánov, ktorú sv. Dominik založil, ale šíri sa až od čias Alaina de la Roche, ktorý žil v 15. storočí. Konečnú podobu ruženec dostáva v druhej polovici 16. storočia.

(podľa The Catholic Encyclopedia)

Prečo ruženec?

Dnes sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a žiaľ i okultných smerov.Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek prirodzene túži po nadprirodzenom. No často sú to smery, ktoré priamo alebo nepriamo útočia na Rímsko-katolícku cirkev. Modlitba Svätého ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, či si naberieme z jej hlbokej studnice darov.

 

ros03Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

(z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista,
Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005, str. 13–14)

 

ros07Pápež Benedikt XVI, ešte ako známy teológ a kardinál J. Ratzinger, napísal vo svojej knihe o svojom osobnom vzťahu k modlitbe ruženca, kde poukazuje, ako je táto „ľudová zbožná úcta“ základným prameňom pre dušu, ktorá z neho čerpá vnútorný pokoj a tichosť.

Modlitba ruženca je meditačná niť. Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu pokoj, kým sústredenie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvárajú pred našimi očami, zbavujú dušu starostí a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.

Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie, že opakovanie je dôležitý komponent modlitby a meditácie. Tento rovnaký rytmus nás ukolíše a upokojí. Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, ale aby sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša. Nejde tu iba o prázdne slová, pretože prinášajú našim očiam a našej duši veľké obrazy a videnia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista.

Tí, čo sa kedysi ruženec modlievali, obvykle celý deň tvrdo pracovali a po práci neboli schopní konať veľké intelektuálne modlitbové úkony. Potrebovali modlitbu, ktorá by im vrátila pokoj, aj ich trochu rozptýlila, zbavila ich starostí a poskytla útechu a posilu.

Skúsenosť s opakovaným rytmom zborovej modlitby ma priam unáša a napĺňa mi dušu. Túto starodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie div, že sa modlitba ruženca stala takou populárnou pre každého, pre vzdelancov a pre jednoduchých ľudí.

Koľko je ružencov?

Najrozšírenejší je mariánsky ruženec, v ktorom sa meditujú štyri tajomstvá. Ľudovo ich nazývane ako radostný ruženac, bolestný, slávnostný a svetla. Ale poznáme aj iné ružence, napr.: Ruženec Božieho milosrdenstva, Ruženec k úcte Ducha Svätého, Eschatologický ruženec, Sedemradostný ruženec (františkánsky), Sedembolestný ruženec, Obetný ruženec pátra Pia, Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, atď.

Predstavme si aspoň niektoré:

Mariánsky ruženec

Na úvod:

1x Verím v Boha...
1x Otče náš...
3x Zdravas, Mária... po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po poslednom slove Ježiš nasleduje c)
1x Sláva Otcu...

Každý desiatok sa skladá:

1x Otče náš...
10x Zdravas, Mária... po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo t.j. dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
1x Sláva Otcu...
1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:
"Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

V Pondelok sa modlí Radostný ruženec, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v Piatok sa modlí Bolestný ruženec, v Sobotu sa modlí Radostný ruženec, v Nedeľu sa modlí Slávnostný ruženec.

ros05Radostný ruženec

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru.

b) ktorý nech posilňuje našu nádej.

c) ktorý nech roznecuje našu lásku.

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5.Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum.

b) ktorý nech upevňuje našu vôľu.

c) ktorý nech posilňuje našu pamäť.

1.Ktorý sa pre nás krvou potil.
2.Ktorý bol pre nás bičovaný.
3.Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný.
4.Ktorý pre nás kríž niesol.
5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky

b) ktorý nech riadi naše slová

c) ktorý nech spravuje naše skutky

1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2.Ktorý slávne vystúpil do neba.
3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

a) ktorý nech je Svetlom nášho života.

b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.

c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
2.Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
4.Ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
5.Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

 roz02Ruženec Božieho milosrdenstva

Na úvod:

1x Otče náš
1x Raduj sa Bohorodička
1x Verím v Boha
Nasleduje modlitba: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv,Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov aj hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na každej "patričke"): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom!

Potom opäť nasleduje modlitba "Večný Otče..." a znova desať prosieb "Pre Jeho bolestné umučenie. Toto sa opakuje 5x. Na záver sa 3x pomodlíme modlitbu "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom! Na záver sa môže ešte 3x povedať Ježišu dôverujem Ti"Amen.

 

 Sedemradostný ruženec (františkánsky)

modlí sa na ruženci 7x10 malých zrniek + 7 veľkých

...ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
...ktorý nech posilňuje našu nádej.
...ktorý nech roznecuje našu lásku.

ros061.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
2.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
3.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
4.ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila
5.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
6.ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila
7.ktorý ťa, Nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.

Františkánsky (sedemradostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa ktorej istý nábožný mladík zdobil denne kvetinami obrázok Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto kvetín denne obetoval 72 Zdravasov rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila 72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku 1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po celom františkánskom svete, najmä zásluhou sv. Jána Kapistránskeho.

Ak sa chceš pomodliť ruženec, klikni sem.

Spracoval: páter Michal