23. mája Mk 14, 22-25

Moje telo, moja krv, vezmite... Ježiš veľmi dobre vedel, že význam jeho slov nie je len symbolický: "Už nebudem piť z plodu viniča..." Ako veľkňaz symbolom naznačoval nadchádzajúce udalosti. Kiežby sme aj my mali na eucharistii účasť, ktorá nám pomôže dozrievať v našom všeobecnom povolaní ku kňazstvu.

22. mája Mk 9, 38-40

Dnes to voláme polarizácia, ale ide o stále tú istú podvratnú činnosť Zlého, ktorý nenávidí jednotu schopnú podporovať inakosť. Kiež by sme mali čosi z Ježišovho pohľadu na veci a vedeli nachádzať dobro a tešiť sa z neho, kdekoľvek ho stretáme.

21. mája Mk 9, 30-37

Aj my prechádzame Galileou. Žišli sme z veľkonočnej hory kontemplácie a vrátili sme sa do našej každodennosti. Galilea to je náš bežný život, kde prebieha hranica medzi svetom pohanstva a viery. Svet nás neustále ťahá za rukáv a chce nás posadnúť. My však prechádzame touto našou Galileou s Ježišom Kristom - neverejne a učiac sa: "Nechcel, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov".

20. mája Jn 19, 25-34

„Žíznim.“ Stav smädu vyjadruje silnú túžbu po naplnení prísľubov, vo viere v ktoré Ježiš kráčal na Golgotu a vystúpil až na kríž. Ich napnením bolo Ježišovo vzkriesenie a zoslanie Ducha Svätého na Jeho učeníkov. Aj my sa účíme mať smäď po napnení Otcových prísľubov. To je opravdivá a hlboká modlitba, v ktorej nás sprevádza Mária a celá Cirkev.

19. mája Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Tešiteľ, Duch pravdy od Otca, je darom, vďaka ktorému dostávame všetko, čo potrebujeme. Veď On nás pozná lepšie ako my sami. Počúvajme! Prosme a počúvajme!

18. mája Jn 21, 20-25

"Čo teba do toho? Ty poď za mnou!" Koľko sa staráme do vecí, do ktorých nás nič. Prosme Ducha Svätého, ktorý prináša so sebou dar rady, aby nám pripomínal toto Ježišovo slovo, vždy keď to bude potrebné.

17. mája Jn 21, 15-19

Nebola to náhoda, že sa tri krát Ježiš pýtal Petra na to isté. Tri krát Peter zradil Ježiša. Tri boli dni, ktoré Pán strávil v hrobe. Zatiaľčo svet hľadá zradcov, aby ich zastrelil, Ježiš hľadá Petra, aby ho sprevádzal až na dno jeho hriechov a namiesto odsúdenia ho zahrnul odpustením.

16. mája Jn 17, 20-26

Potrebujeme sa naučiť kontemplovať slávu, ktorú Boh dal svojmu Synovi. Predovšetkým medzi tými, ktorých si Ježiš vyvolil a posväcuje ich svojou krvou. Ide o konkrétne spoločenstvo, v ktorom žijeme, nie o nejaký všeobecný pojem Cirkvi. 

15. mája Jn 17, 11b-19

V Cirkvi zakúšame neustále dôsledky Ježišovej modlitby, z ktorej úryvky počúvame v týchto dňoch. Otec ju vypočúva. A v centre tejto modlitby si aj ty. A preto je dobré si všimnúť, že Ježiš neprosí, aby sme boli vzatí zo sveta, ani aby nás svet prijal a miloval. Neprosí o to, aby sme neboli prenasledovaní. Ale prosí, aby sme boli naozaj slobodní od zla, predovšetkým v našom srdci.

14. mája Jn 15, 9-17

V evanjeliu na dnes, ako vôbec v týchto dňoch, sa nám Kristus zjavuje s očami upretými hore. Aby nám takto ukázal, kde je naše miesto. Všetko je pripravené. Stačí prijať jeho slávu do nášho úbohého tela. Tú slávu, ktorú naplnil v hodine kríža.

13. mája Jn 17, 11b-19

Začíname posledný veľkonočný týždeň, ktorým vrcholí príprava na prijatie daru Ducha Svätého. Naše telá sa majú stať príbytkom a svätyňou Ducha Svätého. No zatiaľ nám to ide iba ak na krátku chvíľu. A potom ho opúšťame, ako učeníci Ježiša v Getsemany. Ježišova láska k nám však nezávisí od našej odpovede! On je stále s Otcom. A preto možeme mať pokoj a vracať sa k Nemu vždy znovu.

12. mája Jn 17, 11b-19

Prostredníctvom slov Ježišovej veľkňazskej modlitby prenikáme do tajomstva Ježišovho vzťahu k nám. Objavujeme ako nás on vidí. Aké túžby s nami spája. Nech nám rozjímanie nad týmito slovami pomôže obnoviť naše zmýšľanie a našu oddanosť Jemu.

11. mája Jn 16, 23b-28

Kto miluje Krista, dostáva to, o čo prosí. A vieš prečo? Pretože, ak miluješ Krista nemôžeš túžiť po inom, než po tom, čo ti chce dať On sám. Čiže večný život, čiže radosť, ktorú ti nik nemôže vziať. Milujúc Krista sa učíme túžiť po tom, po čom túži On.