1. marca Mt 21, 33-43. 45-46

Boh riskuje veľmi veľa... Napriek našim chybám a našej nezrelosti je pripravený dokázať nám, že v nás verí a dať za to aj to najcennejšie, dokonca aj svojho Syna. Aby sme sa stali jeho synmi a dcérami, ktorí Ho slobodne príjmu.

29. februára Lk 16, 19-31

Lepšie žiť ako žobrák Lazár, ukrižovaný s Kristom, než ako boháč, ktorý hodoval deň čo deň. Veríš tomu? Kiežby nám toto pôstne obdobie pomohlo uvidieť túto pravdu!

28. februára Mt 20, 17-28

V matke Zebedejových synov spoznávame matku túžby po presadení sa, ktorá porodila každého z nás. Ježiš však "vzal osve svojich učeníkov", čiže vyvolil si nás z davu nie pre to, aby sme panovali nad inými, ale aby sme pili z Jeho kalicha: nasledovali Ho, slúžili iným a vystúpili za Ním do Jeruzalema...

27. februára Mt 23, 1-12

Služobník - jedno z najkrajších mien pre kresťana. Sám Ježiš Kristus je nám vzorom, v tom, čo to znamená. On hovorí: "Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom". Premysli dnes vo svetle tohto poriadku svoje vzťahy a roly.

26. februára Lk 6, 36-38

Akou mierou meriaš ty? Podobá sa tvoja miera na Božiu mieru? Dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú...

25. februára Mk 9, 2-10

Premenenie na vrchu je proroctvom: Ježiš sa učeníkom zjavuje vo svojej Božskej sláve krátko predtým než podstúpi odsúdenie, zavrhnutie, umučenie a hanebnú smrť, čím zjaví ako Boh miluje človeka. Je proroctvom o tom, že smrť, odsúdenie, zavrhnutie... už nepohlcuje Život, ale Ho zjavuje.

24. februára Mt 5, 43-48

Kto je dnes tvojim nepriateľom? Je to dôležitá otázka. Ako ináč budeš vedieť kde ťa Pán povoláva milovať tou láskou, ktorá k nám prichádza spolu s Božou láskou?

23. februára Mt 5, 20-26

Veľmi zvláštnymi, mohli by sme povedať až estrémnymi prirovnaniami Ježiš vyjadruje nevyhnutnosť zmierenia. Zvlášť medzi bratmi, čiže kresťanmi. Je to náročná, no nevyhnutná výzva. Niekedy sa v tom cítime bezmocní. Avšak vždy, ak nič iné, môžeme aspoň nechať otvorené dvere...

22. februára Mt 16, 13-19

Získať katedru je možné za zásluhy. Tajomstvo katedry sv. Petra je však iné. Mal by nás dojímať tento sviatok, lebo Petrova katedra je katedrou bezodplatnosti. Bezodplatnosti a odpustenia. Je to miesto, odkiaľ sa vyučuje obrátenie, ktoré je plodom výlučne Božej iniciatívy.

21. februára Lk 11, 29-32

Výzva na pokánie k nám prichádza z Cirkvi neustále, no zvlášť v tomto milostivom pôstnom období. Čo s ňou urobíme? Vystúpiť na cestu pokánia vedeli dokonca aj pohanskí Ninivčania. A to počúvali kázanie len jedného, dosť trápneho proroka...

20. februára Mt 6, 7-15

Hneď po prosbe o náš každodenný chlieb nás Ježiš učí prosiť o odpustenie našich vín. Zrejme ide tiež o každodennú záležitosť. Prepojenú s naším každodenným odpúšťaním blížnym ich pokleskov. Dá sa povedať, že ide o cestu postupného spodobňovania s Nebeským Otcom.

19. februára Mt 25, 31-46

Boh vzbudil cirkev, ako nástroj spásy a nový vyvolený národ, prítomný uprostred všetkých národov sveta. A uprostred cirkvi si vyvolil aj teba, aby si na svojom tele dopĺnil to, čo chýba v Ježišovom utrpení. A každý, kto sa k tebe priblíži v tvojom utrpení so súcitom, aby ti pomohol a prejavil hoci aj najmenšiu láskavosť, urobí to nevediac Kristovi, na svoju spásu.

18. februára Mk 1, 12-15

Dnešné krátke evanjelium nám dáva obraz, ktorý vystihuje kresťanské vnímanie života vo svete. Je to pozvanie na púšť, kde máme do činenia s divou zverou - so zlom okolo nás a so žiadostivosťou a démonmi v nás. Ale sú tu aj Boží poslovia, ktorý nám posluhujú... Všetko to je skúška, kde sa zjavuje, čo je v nás a my dozrievame vo viere, že sme Božie deti.