Podporte obnovu Kaplnky Nanebovzatia

kaplnka miniV Spišskom Štvrtku boli ukončené prípravné práce smerujúce k obnove vzácnej stredovekej kaplnky.

Kaplnka Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku bola postavená v rokoch 1450 – 1460 podľa návrhu Hansa Puchsbauma, architekta viedenskej svätoštefánskej huty. Donedávna sa o nej tradovalo, že mala byť prvým pohrebným miestom rodiny Zápoľských.

 

Táto informácia sa vďaka odborným výskumom ukázala ako mylná. Objednávateľmi boli podľa všetkého šľachtici z prostredia spišských kopijníkov. Vďaka rodine Csákyovcov sa táto nádherná stavba stala v roku 1668 kláštornou kaplnkou bratov minoritov. Odvtedy je jej osud silno zviazaný s kláštorom, ku ktorému je pripojená podzemnou chodbou.

 

Mladšia sestra parížskej kaplnky

Kaplnka je výnimočným architektonickým dielom reprezentujúcim rozkvet vrcholnej gotiky. Po svojom postavení sa stala inšpiráciou a vzorom pre mnohé iné gotické stavby v širokom okolí (napr. Kaplnka Zápoľských v Spišskej Kapitule, Bazilia Svätého kríža v Kežmarku, atď...). Majster Puchsbaum sa pri jej stavbe inšpiroval parížskou kaplnkou Sainte Chapelle. Tú postavil svätý kráľ Ľudovít IX., františkánsky terciár, ako meditáciu o pozemskom a nebeskom kráľovstve. V dolnom podlaží svojej kaplnky nechal Ľudovít IX. zobraziť skromnú pozemskú realitu a v hornom podlaží slávu nebeského kráľovstva – preto v ňom aj umiestnil vzácnu relikviu: Kristovu tŕňovú korunu, ktorú získal počas križiackych výprav od benátskych kupcov. O dve storočia neskôr majster Puchsbaum naplánoval podobnú kaplnku pre Spišský Štvrtok. Tá je tiež dvojpodlažná. V dolnej kaplnke sa zobrazuje pozemská realita života Panny Márie. Tento priestor je nízky, chudobný a jednoduchý, sčasti pod zemou. Horná kaplnka má naopak vysoké stropy, tenké presklené steny vyplnené farebnými vitrážami a na oltári ju zdobí gotický obraz smrti Panny Márie, na ktorom Kristus schádza z neba a nesie svojej matke korunu, aby ju povýšil za kráľovnú neba a zeme. V duchu stredovekej mystiky prechádza pútnik zdola hore, aby fyzicky absolvoval nanebovzatie spolu s Ježišovou matkou.

 

Starostlivosť rehoľného spoločenstva

Rehoľa minoritov sa o kaplnku vždy príkladne starala. V 18. storočí v nej bratia postavili dva barokové oltáre, zakúpili viaceré vzácne kalichy, monštrancie a mnohé omšové rúcha. Na gotickú emporu nechali postaviť malý organ. Z tohto bohatstva sa dodnes zachoval iba zlomok vzácnych umeleckých diel. Takmer všetko zničil požiar, ktorý vyplienil štvrtocký kostol v roku 1869. Dnešná podoba Kaplnky Nanebovzatia je výsledkom následnej obnovy, ku ktorej vtedajší gvardián, páter Alfonz Gmitter, pozval popredných uhorských umelcov – Otta Sztehla a Ladislava Steinhausza. Pod vedením týchto umelcov bola gotická stavba v rokoch 1869 – 1903 zreštaurovaná a vznikla v nej nová sochárska, rezbárska a maliarska výzdoba, ktorá dodnes vyráža dych tak kunsthistorikom ako aj turistom z celého sveta. Keďže roky obnovy kaplnky sa kryli s veľkým výročím tzv. krstu uhorska, ozdobili umelci kaplnku podobizňami všetkých svätorečených uhorských kráľov a princezien. Z tohto dôvodu si Kaplnku Nanebovzatia mimoriadne vážia maďarskí veriaci, ktorí ju považujú za svoje pútne miesto.

 

Pripravený projekt obnovy

Keďže technický stav kaplnky bol už dlhšie alarmujúci (ničí ju nadmeré vlhnutie), začali sa v roku 2010 prípravy na jej reštaurovanie. Traja gvardiáni: páter Witold Adamczyk, páter Róbert Gajderus i páter Jozef Sukeník, zhromažďovali desať rokov s pomocou špičkových odborníkov vedecké poznatky, ktoré sa stali podkladom obsažnej finálnej dokumentácie, ktorá je už dnes kompletná. Jej súčasťou sú seriózne podložené historické, kunsthistorické, reštaurátorské a inžinierske štúdie, na základe ktorých bola vyhotovená projektová dokumentácia a návrh na sanáciu a prvú etapu reštaurovania vzácnej pamiatky. Je isté, že rozpočet prvej etapy týchto prác vysoko prekročí hranicu 500 000 eur. Preto sa i touto formou obraciame na všetkých našich dobrodincov doma i v cudzine a prosíme o finančnú podporu tohto projektu. Za všetkých dobrodincov a na ich úmysel slúžime v Spišskom Štvrtku sv. omšu vždy v tretí piatok každého mesiaca. Ďakujeme.

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Spišský Štvrtok

Námestie slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
Tel. č. +421 53 4598 400

IČO: 31 966 519

IBAN: SK34 0900 0000 0001 0137 6904