List generála minoritov na slávnosť sv. Františka

sw franciszek biedaczyna z asyzu

Generálny minister našej rehole, brat Carlos Trovarelli, sa nám prihovára v deň, v ktorom si pripomíname svätého Františka z Assisi.

Píše o výsadnom postavení nezištnosti, ktorá je základným predpokladom pri budovaní bratstva medzi ľuďmi, a tiež najlepším svedectvom nasledovania Ježiša Krista.

Generálny minister v úvode píše: Ako dobre vieme, pápež František má 4. októbra zverejniť encykliku s názvom Všetci sme bratia. Jej titul je inšpirovaný slovami nášho serafínskeho otca: „Bratia, pozorujme všetci dobrého Pastiera, ktorý podstúpil utrpenie kríža, aby zachránil svoje ovce.“ (Nap 6, 10)  

Pre Chudáčika z Assisi sú bratstvo a bytie menším (minoritas) priamo úmerné. Stotožňoval sa s chudobným a ukrižovaným Ježišom Kristom a s posolstvom Evanjelia. Ako človek verný Evanjeliu sa nielen raduje z bytia synom Otca, ale uvedomuje si tiež univerzálne bratstvo ľudí, ktoré zo skúsenosti otcovstva Boha vyplýva. Toto vedomie umožňuje vidieť cirkevnú a spoločenskú skutočnosť s jej históriu, politikou či ekonómiou v novom svetle.

Bratstvo generál chápe široko a v súvislosti s Kristom: Vo františkánskom živote slovo bratia neodkazuje len na rodinné vzťahy medzi rehoľníkmi, ale hovorí tiež o spôsobe chápania sveta a svojho miesta v ňom. Kvôli tomu sa toto slovo stáva nepohodlným, rovnako ako je nepohodlný Ježiš, ktorý bol ukrižovaný kvôli svojmu pôsobeniu a učeniu, predovšetkým rukami predstaviteľov klerikálneho systému vlastného národa: systému, ktorý, držiac sa moci, odmieta spásu a novosť nebeského kráľovstva.

Upozorňuje nás na ľudí zo strán Evanjelia, ktorých veľkosť nám zjavil náš Pán: Ježiš priviedol Starý Zákon k dokonalosti, prisudzujúc neobyčajnú hodnotu veľkodušnej bratskej láske, slabým všetkých časov, chudobným a trpiacim. Chudobná a stará vdova, ochrnutý muž, hriešnica, deti, slepec, malomocný, pohan a dokonca rímsky vojak sa môžu stať veľkými v nebeskom kráľovstve.

Našou radosťou má byť jednoduchosť a blízky vzťah s ľuďmi pokornými, prenasledovanými, vyčerpanými, chorými, odvrhnutými, tichými, veriacimi, mladými aj starými, s imigrantmi a chudobnými, so všetkými bratmi, dokonca aj s tými problematickými, lebo spolu tvoríme jeden svätý Boží ľud.

Dôležité je uvedomiť si nezaslúženosť a veľkosť darov, ktoré nám Boh dáva. Boh je „bezplatný“: dáva nám svojho Syna zadarmo (nielen a nie hlavne ako dôsledok hriechu!). V Synovi nám dáva všetko. Úlohou obzvlášť dôležitou pre nás, minoritov, je byť sviatosťou bezplatnej Božej lásky, ktorá je znamením pre konzumný svet.

Na záver brat Carlos povzbudzuje k radostnému prežívaniu bratstva: Radujte sa našou charizmou, nech je neustále aktuálna. Bratstvo a nezištnosť sú súčasťou nášho dedičstva. Buďme k dispozícii pre našich bratov a štedrí vo všetkom. Nech vás svätý František sprevádza pre dobro nášho spoločenstva aj celej Cirkvi. Nech vás Boh štedro obdaruje svojím požehnaním!

Spracoval br. Peter Pikulík OFMConv.