Zamyslenie na 32. nedeľu v cezročnom období

indeks 001Začínam „reklamou“: každý štvrtok mávam stretnutie pre mladých v našej farnosti. Keďže aktuálna situácia inak nedovolí, stretávame sa online. Predchádzajúci štvrtok sme sa venovali otázke svätosti. Medzi inými sme diskutovali aj o nasledujúcich otázkach: Kto môže byť spasený? Ako je možné dosiahnuť svätosť?

V dnešnom evanjeliu nás môže vystrašiť alebo aspoň zneistiť myšlienka, že päť hlúpych panien síce dostalo pozvanie na svadbu, napriek tomu sa na ňu nedostali. A to, že rozumné panny im na pomoc neprišli, nás môže aj nahnevať. Kde je milosrdenstvo, o ktorom Ježiš hovorí v evanjeliách? Znamená to, že do neba sa dostanú tí, ktorí sa starajú iba o vlastnú spásu? Prečo potom hneď prvá veta tohto úryvku začína slovami: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám“?

Druhý vatikánsky koncil učí, že Boh nás chce spasiť nie ako jednotlivcov, ale ako spoločenstvo. My kresťania nie sme zodpovední len za seba samých, ale aj za našich blížnych. Cirkev je povolaná posväcovať celý svet. A Cirkev sme my.

Ako vykonať naše misijné poslanie vo svete? Príkladom pre nás môže byť sv. František. Nám, bratom, vo svojej regule prikazuje, aby sme hlásali evanjelium, a to predovšetkým životom, nie slovom. To predpokladá živú vieru. Nemôžem dať to, čo sám nemám. Musím si najprv osvojiť vieru. Najlepšie skrze osobnú skúsenosť. Vzniká otázka: Ako to dosiahnuť? Cirkev aj teológia nám zdôrazňujú prítomnosť Ježiša v Božom slove. Siahnime po Písmo a rozjímajme nad ním. Tak naša viera už nebude založená iba na prebratých myšlienkach druhých, ale aj na vlastnom, veľmi osobnom vzťahu s Bohom.

A čo sa vtedy s nami stane? Budeme ako múdre panny, ktoré sú naplnené Božím Duchom, teda majú dostatok oleja do lampy, a tak môžu viac uvoľniť knôt, nech lampy žiaria ešte silnejšie. A ľudia okolo nás, ktorí tiež majú svetlo, ale možno nemajú dostatok oleja, uvidia, že aj oni môžu žiariť intenzívnejšie. Že nemusia byť spokojní s málom, ale môžu dosiahnuť oveľa väčšiu blaženosť než dávajú moc, peniaze a všetky iné dobrá tohto sveta. Pevne verím, že tak raz rozžiarime celý svet.

Na koniec nám zostáva otázka, ako to všetko realizovať vo svojom živote? Možno Vás sklamem, no nemám žiadny univerzálny recept. Som si však istý, že Boh pre každého z nás má konkrétnu a osobnú odpoveď. Otvorme sa a hľadajme Jeho vôľu. Venujme mu aspoň 15-20 minút denne. Sadnime si sami alebo s rodinou k stolu, na ktorom bude iba zapálená sviečka a Sväté písmo. Rozjímajme nad vybraným textom a podeľme sa s našimi blízkymi tým, čo sa nás dotklo.

Na začiatku sme položili otázku: Kto môže byť spasený? Odpoveď znie veľmi jednoducho: Každý. Nikdy nezabudnime, že Boh túži po spáse celého sveta a dosiahnuť to chce aj skrze nás. Verím, že Boh je verný svojim slovám. Preto keď dnes hovorí, že nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, tak to aj dokoná.

diakon Peter Mária Kozma, OFMConv.