Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

svieca a bibliaAdventné obdobie sa začína výzvou: „Bdejte!“ Táto výzva k bdelosti je výzvou stále aktuálnou , pretože skúsenosť nás učí, že aj dnes človek musí byť opatrný, ostražitý či pripravený na mnohé veci, aj na tie neočakávané.

Touto výzvou či pozvaním k bdelosti a následne príbehom o sluhovi, ktorému pán určil prácu a odovzdal mu moc nad majetkom, nás Boh netúži vystrašiť, ale skôr pozvať k zodpovednosti za svoju budúcnosť, alebo lepšie povedané, za spásu svojej duše ako aj za tých, ktorí sú mi zverení, s ktorými sa stretávam a ktorí rátajú s mojím názorom a spoliehajú sa na mňa.

Adventné obdobie je teda časom bdenia a zároveň časom radostného očakávania toho, ktorý mi zveril či daroval viac, než si zaslúžim. Je predsa úžasné sa stretnúť s tým, od ktorého pochádza všetko a ku ktorému všetko smeruje. Prežívanie prípravy na takéto stretnutie odzrkadľuje zároveň aj to, ako veľmi sa teším na Jeho príchod; ako veľmi si vážim, že ten, ktorému za všetko vďačím, sa rozhodol ma navštíviť osobne. On už neposiela svojich sprostredkovateľov (prorokov), rozhodol sa prísť sám osobne, pretože Jemu záleží na osobnom stretnutí so mnou i s tebou, nehľadiac na našu minulosť.

Ježiš nás vyzýva, aby sme boli bdelí, a teda čo to znamená? V prvom rade, aby sme neupadli do spánku ľahostajnosti či lenivosti; netratili nádej na niečo krajšie a lepšie - nádej, že moje úsilie, snaženie má zmysel. Aj keď čas adventu je časom radostnej prípravy, predsa fialová farba na liturgických sláveniach v tomto období nám pripomína, že je to aj čas vyrovnania ciest, nápravy našich vzťahov a odstránenia prekážok – inými slovami, je to aj čas obrátenia sa, premeny nášho srdca. A to nám pripomína dnes aj prorok Izaiáš v prvom čítaní: „Všetci sme jak zvädnuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor.“ Ale dodáva súčasne aj tieto vzácne slová, ktoré sú vyjadrením jeho živej viery a nádeje: „Dlho sme ti boli neverní, ale budeme spasení.“

Aký bude teda môj prvý „adventný“ krok? Ktorým smerom vykročím? Možno potrebujem väčšiu trpezlivosť alebo viac sebaovládania v jedení či pití, a možno popracovať nad svojou povahou či sebastrednosťou. Modlitba a obeta, úprimné zrieknutie sa niečoho či nezištný skutok lásky sú aktuálne aj v tomto období túžobného očakávania nášho Spasiteľa a Vykupiteľa.

P. Jaroslav M. Cár OFMConv.