Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu

2adventna nedelaPrečo si neraz nerozumieme? Prečo si nerozumejú manželia, rodičia, deti? Prečo si neraz nerozumieme v rodinách, na pracoviskách? Lebo sa nevieme navzájom počúvať, byť ticho. Ticho slúži na to, aby sa učili rozumieť sebe samým, druhým, svojmu Bohu.

V druhú adventnú nedeľu zaznieva: „Pripravte cestu Pánovi.“ Skúsme to tentokrát chápať aj ako výzvu: „Vytvorte si v živote potrebné ticho.“ Nie ako prázdno, ale ako podmienku, aby sme mohli počuť svojho Boha, druhého človeka i seba samého.

Ak naozaj chceme pripraviť cestu Ježišovi do našich sŕdc a životov, musíme si nájsť a vytvoriť potrebné ticho, v ktorom necháme Boha vstupovať do nášho srdca a ducha. Môže to byť ticho modlitby, ticho prežité v Eucharistii a pred Eucharistiou, v čítaní alebo počúvaní Božieho slova. Môže to byť ticho z prijatej sviatosti pokánia; ticho, ktoré venujeme druhému, keď potrebuje, aby ho niekto počúval. Môže to byť ticho našich drobných skutkov lásky.

Pri príprave na Vianoce sme si zvykli na zhon, nákupy, starosti a možno by nám musel Pán Ježiš povedať to isté, čo kedysi Marte: „Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“ Vieme, čo je to jediné potrebné? Áno, aj my môžeme zabudnúť na to najdôležitejšie, a potom sa čudujeme, že nám to v živote nevychádza. Máme predsa toľko vecí, a nevieme sa radovať; toľko možností študovať, a nie sme múdri; možno sa necháme zlákať vidinou ... a nie sme šťastní.

Kresťanské Vianoce nie sú záležitosťou niekoľkých dní. Pán Ježiš prišiel, aby sme po celý život žili pravdou Vianoc – pravdou vzájomnej lásky, akou nás On miluje, keď sa stáva jedným z nás.

Keď Apoštol hovorí o láske, spája ju s vytrvalosťou a trpezlivosťou: „Láska je veľkodušná, láska je dobrotivá; láska nezávidí, nevystatuje sa, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé. Všetko miluje, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1Kor 13,4.5.7) Tým ukazuje, že láska je schopná neochvejne vytrvať, pretože vie všetko pretrpieť.

Láska je základ i východisko pre náš šťastný život, pre šťastný život v našich rodinách. Jedine láska nám pomôže osvecovať náš rodinný život svetlom viery a chváliť Boha ako Otca, nájsť a vytvoriť si potrebné ticho, v ktorom bude Boh vstupovať do našich sŕdc v tomto čase adventu, aby sme sa naučili rozumieť sebe samým, druhým, svojmu Bohu. Amen.

P. Róbert Gajderus, OFMConv.