Zamyslenie na 4. adventnú nedeľu

advent.4Štvrtá adventná nedeľa zdôrazňuje výnimočnú úlohu Márie v diele vtelenia sa Syna Božieho. Skrze ňu sa Boží Syn stal človekom a následne sa dal spoznať svetu. To ona prvá prijíma Božie Slovo a následné ho dáva svetu. Mária je prvou bdejúcou a to od nej sa učíme ako sa máme pripraviť na prijatie Slova, ako počúvať. Liturgia slova dnešnej nedele nám ponúka príbeh Zvestovania. Dnes v dialógu s Bohom je Cirkev akoby tým archanjelom poslaným Bohom, ktorý nám oznamuje a vysvetľuje Písmo a Božie zámery.

Skúsme si priblížiť tento príbeh podľa toho, ako nám ho odovzdáva stará kresťanská tradícia: Hľa, mladé dievča, ktoré rodičia odovzdali na službu do chrámu sa sústredene modlí nad otvorenou knihou. Pri tejto činnosti ju navštevuje posol z neba a prináša posolstvo Najvyššieho. Toho, ktorého Slovo Ona študuje. Po krátkom rozhovore a vysvetlení niektorých nejasností dievča prijíma na seba úlohu, ktorú jej určil sám Najvyšší. Tento príbeh nám ukazuje päť takých momentov, ktoré by sme mali zachovať, ak chceme efektívne počúvať Slovo Boha:

Pripravenosť (Mária je odovzdaná na službu do chrámu.) – Ak chceme počúvať Boha musíme „isť na púšť“ - teda stíšiť sa, nájsť si to správne miesto, kde nebudeme rušení, a vhodný čas, ktorý vyhradíme len pre Boha. Takým miestom môže byť vlastná izba, kostol, kaplnka. Dnes čoraz častejšie máme v kostoloch celodenné poklony Oltárnej Sviatosti, ktoré nám dávajú ideálnu príležitosť na stretnutie s Bohom a počúvanie.

Každodennosť (Anjel prichádza k nej pri plnení bežnej povinnosti.) – Boh na stretnutie s nami nepotrebuje nejakú výnimočnú situáciu. On môže využiť každú chvíľu dňa. Ani my sa nemusíme hnať za nejakými výnimočnými udalosťami, zázrakmi, ale každú vhodnú chvíľu využívajme na počúvanie Boha.

Schopnosť počúvať (Mária je sústredená na Slovo.) – náš vzťah s Bohom by mal napodobňovať vzťah majster – žiak. Ten čo vie všetko, a ten čo vie neveľa alebo vôbec nič v danej oblasti. Túto schopnosť človek získava poslušnosťou. Táto požiadavka je zvlášť zakorenená v našom vzťahu k Cirkvi. Dnešný človek často vo svojej pýche je presvedčený, že keď skončil vysokú školu, možno aj teologickú, má tituly, skúsenosti, tak je múdrejší ako nejeden posol Cirkvi, alebo aj samotná Cirkev. Zabúda na to, že problém viery a Boha nie je len problémom intelektu ale aj srdca. Tu potrebujeme viac svedka ako vzdelanca. To Cirkev a nie niektorí učeníci dostali moc pravdivo interpretovať a zvestovať Slovo. Preto je veľkým nedorozumením ak niekto hovorí, ja neverím Cirkvi, ja mám svojich majstrov. Dnes najväčším problémom Cirkvi je to, že neschopnosť počúvať Slovo je spojená s nedostatkom živého vzťahu s Bohom jej jednotlivých členov, teda každého s nás.

Pravda o sebe (Mária kladie otázky.) – Človek sa nemôže báť klásť otázky. Umenie pýtať sa je prejavom našej pokory – viem, že niečo neviem a priznávam sa k tomu. Je to dôkaz, že kráčam v pravde o sebe, nerobím sa iný ako som v skutočnosti, najmä múdrejším. Dnes ľudia často zakrývajú svoje nedostatky, aby sa ukázali v lepšom svetle, získali lepšie postavenie v spoločnosti, presadili svoje stanovisko. Dnes je nemoderné diskutovať o konkrétnostiach, ktoré si vyžadujú konkrétne vedomosti, ale skôr sa používajú v diskusiách všeobecné pojmy, ktorými sa dá ľubovoľne manipulovať.

Odpoveď (Mária po získaní odpovedí na svoje otázky dáva súhlas Bohu aby konal v nej podľa svojho uznania.) – Keď si vypočujeme Slovo, nemôžeme ostať ľahostajnými, ale musíme naň reagovať. Dať Bohu odpoveď. Ako Mária. Nech bude akákoľvek, ale musí vyjsť z nášho srdca.

Na štvrtú nedeľu Adventu horia už všetky štyri sviece na adventnom venci. Posledná, štvrtá svieca je symbolom učenia prorokov, ktorí ohlasujú príchod Mesiáša a Jeho Kráľovstva. Celý adventný veniec – svetlo, zeleň, kruh – sú obrazom spoločenstva Cirkvi, ktoré s radosťou a nádejou očakáva príchod Pána. Som si vedomý toho, že aj ja som členom tohto spoločenstva, ktoré v dnešnom svete plní úlohu Božieho posla?

P. Adam Baran, OFMConv.