Zamyslenie na 2. vianočnú nedeľu

indeks 001

Dnes znova pred nami je úžasný text Prológu Jánovho Evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo...“ Je to text obsahujúci základné pravdy viery podaný na spôsob básne. V ňom sa nám podáva základ nášho života: „Slovo, ktoré je od počiatku u Boha, sa stalo telom a prebývalo medzi nami“. Je to obdivuhodný text, ktorý nám ponúka syntézu celej kresťanskej viery. Zo svojej osobnej skúsenosti stretnutia sa s Kristom a jeho nasledovania, apoštol Ján čerpal „vnútornú istotu, že Ježiš je vtelená Božia múdrosť, je jeho večným Slovom, ktoré sa stalo smrteľným človekom“.

Slovo – v jazykovede jednotka jazyka nesúca význam; vo filozofii Slovo – Logos, je to spoločný a základný princíp každého bytia. Pojem Logos je totožný s hebrejským slovom dabar – Slovo Jahve, Slovo Boha. Jednotka jazyka nesúca význam. V Starom Zákone Boh sa často prihovára k svojmu ľudu a dáva sa mu spoznať najmä skrze Prorokov. Slovom Boh stvoril svet.

Kresťanstvo používa pojem Slovo – Logos, na pomenovanie Druhej osoby Najsvätejšej Trojice. V tom Evanjeliovom širšom význame logos znamená: dôvod, princíp, logiku. Teda Slovo je to čo ma v sebe určený význam – „Slovo bolo Boh“, a má svoju komunikačnú funkciu – „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o Ňom priniesol zvesť“. Slovo je to existenčný princíp všetkého – „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“  Takto vďaka týmto funkciám Slova apoštol Ján krásnym spôsobom nám podáva vyznám a zmysel pravdy o tajomstve Vtelenia, ktorá sa stáva viac zrozumiteľná keď ju spoznávame spolu s tajomstvom Vykúpenia. Boh sa stal človekom a vo svete býval medzi ľuďmi ako človek a vďaka tomu sme „z jeho plnosti všetci dostali milosť za milosťou“. Toto je dôvod jeho Vtelenia. V ňom máme všetko a to všetko chce v nás zachrániť.

Je však aj iná pravda, smutná – ten Boh ktorý prišiel medzi svojich, medzi svoje stvorenie, bol týmto stvorením odmietnutý. „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno“, teda čo prijali Evanjelium a zjednotili sa s Kristom dal možnosť spoznať slávu akú ma Syn u Otca. Tieto slová tak krásne a hlboké zdajú sa nám však ťažko pochopiteľné . Prelietavajú akoby ponad našimi hlavami. Musíme dovoliť im preniknúť do nášho vnútra a poddať sa ich vnútornej sile. Musíme je vychutnávať ako báseň, ktorá odhalí svoju hĺbku len skutočnému odborníkovi. Žiaľ my to už často nedokážeme, lebo sme príliš racionálni a zabehaní.

Potrebujeme teda skutočné uveriť. Teda nielen súhlasiť a prijať niečo za pravdu. Ale uveriť tak naozaj, teda prijať Ježiša za svojho Pána a na ňom postaviť cely svoj život ako na skale. Sv. Pavol v dnešnom druhom čítaní nám hovorí, že v ľuďoch, ktorí uvedomelé žijú svoju vieru je Božia múdrosť, sú rozvážni a dokážu rozlíšiť dobro od zla, vážia si Boží zákon a zachovávajú ho. Môžeme to povedať dnes o sebe? Musíme prosiť Pána aby dal nám svetlé očí srdca a vnímavé srdce, aby sme dokázali spoznať čim je nádej nášho povolania. Môže nám v tom pomôcť aj každodenná modlitba „Anjel Pána“, pri ktorej meditujeme tie najkrajšie Slová Svätého písma o tajomstve Vtelenia Božieho Slova. Tá modlitba spojená s rozprávaním môže nielen nás posilňovať vo viere, ale aj iným môže pomôcť nájsť tú správnu cestu k pravej viere a spoznať Ježiša Božieho Syna, ktorý sa pre nás stal človekom a ako Slovo priniesol nám to najplnšie poznanie Boha a cesty k Nemú.

Na záver vypočujme si slová belgického misionára, básnika P. Lamberta Nobena, ktorý v svojej básni „Manifest z betlehemskej jaskyne“ tak píše o tom prečo sa Slovo stalo telom:

 • Narodil som sa nahý – hovorí Boh – aby si sa ty dokázal zriekať seba samého
 • Narodil som sa chudobný, aby si mohol prijať mňa, ako jediné bohatstvo
 • Narodil som sa v maštaľní, aby si sa naučil posväcovať každé miesto
 • Narodil som sa bezmocný, aby si sa ma nikdy nebál
 • Narodil som sa v láske, aby si ty nikdy nepochyboval v moju lásku
 • Narodil som sa v noci, aby si ty uveril že môžem rozjasniť každé temnoty
 • Narodil som sa v ľudskej podobe, aby si sa ty nikdy nehanbil byť sebou
 • Narodil som sa ako človek, aby si sa ty mohol stať Božím synom
 • Narodil som sa ako prenasledovaný od začiatku, aby si sa ty naučil čeliť všetkým protivenstvám
 • Narodil som sa v jednoduchosti, aby si ty nebol vnútorne rozladený
 • Narodil som sa v tvojom ľudskom živote – hovorí Boh – aby všetkých ľudí priviesť do domu Otca.

P. Adam Baran, OFMConv.