V. Kapušany: Primície br. Petra

K miniV sobotu 26. júna novokňaz Peter Mária Kozma vo svojom rodisku slúžil prvú svätú omšu. Vo farskom kostole svätých Šimona a Júdu vo Veľkých Kapušanoch sa zhromaždila rodina a priatelia pátra Petra a početní farníci. Primiciant sa za asistencie pána farára ThDr. Jána Száraza, kňazov z miestneho dekanátu a rehoľných spolubratov postavil k oltáru, pri ktorom skôr slúžieval ako miništrant, aby priniesol Kristovu obetu za tých, ktorí mu pomáhali na ceste ku kňazstvu. Páter Peter zvolil formulár svätej omše o sv. Jozefovi. Inšpiroval ho k tomu Rok sv. Jozefa, ktorý teraz Cirkev slávi.

Kazateľom počas primičnej slávnosti bol osobný priateľ pátra Petra otec Tomáš Molnár, duchovný správca maďarských veriacich v Bratislave. Otec Tomáš svoj príhovor predniesol v maďarskom a slovenskom jazyku. Novokňaza Petra vyzval k láske k Cirkvi podľa vzoru sv. Jozefa: „Miluj Kristovo mystické telo, Cirkev, s otcovským srdcom. Aby si vždy mohol vyznávať svoju lásku k Jeho Cirkvi tým, že budeš s láskou slúžiť konkrétnemu farskému spoločenstvu, v ktorom sa budeš nachádzať, a spolu so svojim patrónom, svätým Petrom, znovu a znovu vyznávaj: „Pane, Ty vieš, že Ťa mám rád.“ Miluj Krista v tvojich rehoľných bratoch, v deťoch a mladých, v rodinách, vo všetkých, ktorí budú u Teba hľadať slovo útechy, v starých a chorých, vo všetkých, ktorých rozhrešíš od hriechov, v tých, ktorých zaopatríš sviatosťami a tak im pomôžeš vykročiť na veľkú cestu, i v tých, ktorým budeš môcť sprostredkovať lúč nádeje v ich smútku po strate blízkej osoby.“

V deň primičnej omše rodičia pátra Petra oslavovali aj výročie svojho sobáša. Ani na túto udalosť nezabudol kazateľ: „Boh Ti dal ľudský život skrze Tvojich rodičov. Cez otca a mamu, ktorí si pred 28 rokmi práve 26. júna sľúbili vernosť na celý život. Povedali si navzájom „áno“, neskôr prijali deti a medzi nimi aj Teba. Pri dnešnej svätej omši ďakujeme aj za nich: za ich život a prácu, rodičovskú obetu a príklad, za ich vieru i za to, že Ťa vychovali pre službu Cirkvi ako opravdivého človeka.“

Primičnú svätú omšu páter Peter Mária Kozma ukončil novokňazským požehnaním, ktoré osobitne udelil rodičom, sestre, starým rodičom, kňazom, rehoľným osobám a všetkým veriacim. Pátrovi Petrovi na ceste kňazského života vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého.

Text: P. Lucián; foto: br. Peter Pikulík