Zamyslenie na 33. nedeľu v období cez rok

Meditácia o konci a koncoch v podaní brata Tomáša M. Vlčeka z Levoča...

P. Daniel Juraj Faltin OFMConv.

* @21.4.1927
+ 12.2.2008

Narodil sa v Kurimanoch, okr. Levoča. Maturoval v Levoči a roku 1946 vstúpil do noviciátu, ktorý absolvoval v Opave. V rokoch 1947-1950 študoval filozofiu a teológiu v Brne a súčasne psychológiu na tamojšej Masarykovej univerzite. Večné sľuby zložil 10. septembra 1950 ešte v Československu. Veľká túžba stať sa kňazom prinútila brata Daniela po smutne známej barbarskej noci opustiť Slovensko a ujsť do Ríma. Po veľkých problémoch mohol pokračovať v teologických štúdiách a po ich skončení bol 29. marca 1952 vysvätený za kňaza. Roku 1955 získal brat Daniel na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme doktorát teológie a o ďalšie štyri roky zavŕšil doktorátom aj štúdium kánonického, rímskeho a civilného práva na Právnickej fakulte Pápežskej lateránskej univerzity. V rokoch 1957 - 1960 absolvoval Studium Rotale Apoštolského tribunálu Rímskej roty a roku 1961 ho pápež Ján XXIII. vymenoval za pápežského preláta. V sedemdesiatych rokoch prednášal na Právnickej fakulte Pápežskej lateránskej univerzity východné kánonické právo a stal sa vedúcim katedry De rebus. Roku 1986 ho Ján Pavol II. vymenoval za preláta - audítora Apoštolského tribunálu Rímskej roty. Domov na Slovensko sa brat Daniel legálne dostal až pri príležitosti biskupskej vysviacky Mons. Františka Tondru v septembri 1989. Prezident SR Rudolf Schuster udelil bratovi Danielovi Kríž prezidenta Slovenskej republiky, I. stupňa. Po 54 rokoch pôsobenia v Ríme sa v roku 2004 sa vrátil na Slovensko do rodných Kuriman a patril do komunity levočského kláštora. Posledné roky života prežil v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Tam aj zomrel vo veku nedožitých 81 rokov a ako minorita slúžil Bohu 61 rokov a dožil sa zlatého kňazského jubilea.

(z nekrológu)

---

Čítanie z Knihy proroka Daniela (Dan 12, 1-3)

Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia

V tých dňoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas. V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí na večnú potupu. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“ Počuli sme Božie slovo.

---

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 13, 24-32)

Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

---

Zdroj: https://lc.kbs.sk/#20211114