Novéna

Do františkánskej tradície patrí slávnostné prežívanie Novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Každý rok sme prežívali tento čas spoločne v našom farskom chráme, počúvajúc Božie Slovo a zúčastňujúc sa na rôznych pastoračných podujatiach. V tomto roku sa žiaľ nemôžeme stretnúť na spoločnom slávení v kostole. Ponukám vám preto túto verziu modlitby, aby sme sa aspoň takto mohli spoločne zjednotiť v tomto nepríjemnom čase pri oslave našej Nebeskej Matky. Aby sme spolu s Ňou vyprosovali u Nebeského Otca pokoj a jednotu pre dnešný svet. Tieto modlitby sa budeme modliť od 29. novembra do 7. decembra. Modlitbu zasvätenia a Magnificat sa modlíme každý deň, ostatné texty sú určené na každý deň zvlášť. Nech sv. Maximilián Kolbe bude naším sprievodcom na ceste novénnych rozjímaní.

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Prvý deň – 29. november

Rozjímanie

Nepoškvrnená Mária, nazývaná „Požehnanou medzi ženami“ bola obdarovaná nekonečne veľkým darom – Božím materstvom. Tento neobvyklý dar v nej samozrejme vyvolal nevýslovnú radosť – radosť, ktorej vyjadrením bol tanec a radostný spev pred svojou príbuznou Alžbetou – hymnus „Magnificat“, ktorý Cirkev dennodenne spieva v rámci Liturgie hodín pri vešperách. Keď chceme rasť vo viere a radosti, tak nevyhnutne musíme ísť životom spolu s Máriou, byť čo najbližšie pri Nej. Lepšia cesta neexistuje. Máme tak ako Ona žiť v Duchu Svätom a takto byť bližšie pri Ježišovi. Lebo Mária nás vedie k životu v Duchu Svätom, k jednote s Cirkvou a plnej jednote s Kristom. My, odovzdávajúc sa úplne Nepoškvrnenej ako vec, náradie a majetok, prijali sme Máriu do našich domovov. Teraz jej musíme dovoliť sa tam udomácniť tak, aby Ona ten dom vybavila nábytkom, tak ako sa to Jej páči. Základom tohto postoja v našom duchovnom živote je láska k Márii. Ona nás pozýva, aby aj náš život bol nekonečným hymnom „Magnificat“. V tomto hymne sa dá vyznačiť sedem ciest kráčania za Máriou k Ježišovi. Jej cestu chceme prijať za svoju, aby sa takto stala nepoškvrnená – dcérou Otca, matkou Syna, plesajúcou v Duchu Svätom.

Komentár

Nepoškvrnená – v dejinách ľudstva nebolo doteraz bytosti tak odovzdanej Bohu ako Mária. Mária čokoľvek robila, plná lásky a dôvery, vždy to robila vo vzťahu k Jahve – Bohu Živému. Keď porodila Ježiša, preukázala mu tú najväčšiu vernosť, keď zostala úplne ponorená Duchom Svätým do života svojho Syna. Ako Matka všetkých ľudí dnes žiari svojou pokorou a učí nás, ako máme byť odovzdaní Bohu, aby náš život prinášal plné ovocie.

Modlitba: Spomeň si, Svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu, Teba o pomoc prosil a žiadal o Tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k Tebe, Matka, Panna Panien; k Tebe prichádzam, pred Tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.