Novéna

Nepoškvrnená... vrchol dokonalosti stvorenia

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Tretí deň – 1. December

 

Rozjímanie

Dnes na tejto etape cesty vedení slovami hymnu „Magnifikat“ vidíme, ako Mária vzdáva Bohu najväčšiu slávu. Je to pozvánka k tomu, aby sme sa stali pokornými a tichými, a zároveň je to výzva k tomu, aby sme celú svoju silu čerpali z Boha. Boh sa nám tým viac dáva, čím viac sme bezmocní a chudobní – ako hrniec, ktorý sa dá naplniť vodou len vtedy, keď je prázdny. Čím viac sa ponížime pred Bohom, o to viac nás On vyvýši. „Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je Jeho meno.“ Preto odovzdávajúc Bohu slávu a česť, zaplesajme pred Ním na väčšiu Božiu slávu, tak ako plesali kráľ Dávid, Miriam, sestra Mojžiša, alebo aj sama Mária.

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Nepoškvrnená... vrchol dokonalosti stvorenia, Božia Matka, najviac prebožstvená z celého stvorenia. Cieľom stvorenia, cieľom človeka je čoraz väčšie pripodobnenie sa Stvoriteľovi, čoraz dokonalejšie prebožstvenie. „Boh sa stáva človekom, aby sa človek stal Bohom“ – hovorí sv. Augustín. Nasledujeme dobrých, cnostných, svätých ľudí, ale žiaden z nich nie je bez chyby; len Ona, nepoškvrnená od prvej chvíle svojej existencie, nepozná žiadneho, hoci najmenšieho pádu. Preto Ju nasledujme, k Nej sa priblížme, staňme sa Jej vlastníctvom, staňme sa Ňou – to je vrchol dokonalosti človeka.

Modlitba: Pod Tvoju ochranu...