Novéna

Nazývame Ju matkou

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Štvrtý deň – 2. december

Rozjímanie

Na tomto úseku našej cesty, inšpirovaní slovami hymnu „Magnifikat“, pozeráme sa na Máriu, ktorá velebí Boha za Jeho nekonečné milosrdenstvo. Pozrime sa teda na Boha a na Jeho pôsobenie v nás a okolo nás. Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa Ho boja. Božie Milosrdenstvo je nad všetky jeho diela, preto Milosrdenstvo Božie na veky chváliť budem. Urobme si teraz predsavzatie, že v najbližšom čase splníme konkrétny dobrý skutok – skutok milosrdenstva voči blížnemu. Ale nech to bude niečo, čo nie je príliš ľahké.

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Nazývame Ju matkou, ale pozemská matka nie je oslobodená od nedostatkov, preto ľudské ústavy obsahujú aj práva detí voči rodičom; avšak táto matka je matkou bez skazy, nepoškvrnená a akákoľvek poznámka zo strany dieťaťa by jej spôsobila nevýslovnú nepríjemnosť a krivdu. Áno - Jej odovzdané dieťa tuží po tom, aby ho Ona používala a využila, chce sa pre Ňu zničiť.

Modlitba: O Mária bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných.