Novéna

Nazývame Ju Kráľovnou

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Piaty deň – 3. december

Rozjímanie

Na tejto etape cesty slová hymnu „Magnifikat“ upriamujú naša pozornosť na našu pamäť. Nepoškvrnená Mária nám ukazuje, aby sme pamätali na to, čo Boh pre nás urobil. Naša viera je postavená na pamäti a na tom, čo nám odovzdali apoštoli. Ukázal moc svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšné zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Spomeňme si na tých zosnulých, ktorí nás učili, čo je dobro. Myslime aj na živých, za ktorých by sme sa chceli pomodliť, a pred Bohom poďakovať za ich dobrotu voči nám.

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Nazývame Ju Kráľovnou, ale aj tu je potrebné dodať, že je to Kráľovná sŕdc, Kráľovná lásky. Jej zákon je láska, jej moc je materinská láska. Tieto a im podobné vysvetlenia by sme mohli dávať donekonečna, ale aj tak nevyjadria to, čo cíti duša, Jej láskou trávená. Ona okusuje na sebe, že Nepoškvrnená sa stáva čoraz väčšou a je si vedomá, že sú to len začiatky Jej poznania a zamilovania sa. Priamo z Jej srdca získaš viac poznania o Nej a viac sa rozpáliš Jej láskou, ako zo všetkých ľudských slov vzatých spolu.

Modlitba: Pod Tvoju ochranu...