Novéna

Nepoškvrnená – v dejinách ľudstva nebolo doteraz bytosti tak odovzdanej Bohu.

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Šiesty deň – 4. december

Rozjímanie

V slovách hymnu „Magnifikat“ nám Mária dnes ukazuje cestu Božej prozreteľnosti. Mária nám pomáha všimnúť si, že Boh nás sprevádza. Našou jedinou úlohou je s Ním spolupracovať. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Modlime sa dnes za našu vlasť. Aby milostivo na ňu pozrel a vzdialil od nej všetky nešťastia, ktoré si zaslúžila svojou nevernosťou, nerešpektovaním Božieho zákona, a najmä za útoky na život a dôstojnosť človeka. „Prepáč, Pane, prepáč svojmu ľudu a nebuď na nás nahnevaný na veky.“

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Nepoškvrnená – v dejinách ľudstva nebolo doteraz bytosti tak odovzdanej Bohu. Mária čokoľvek robila, plná lásky a dôvery, vždy to robila vo vzťahu k Jahve – Bohu živému. Keď porodila Ježiša, preukázala Mu tú najväčšiu vernosť, veď zostala Duchom Svätým úplne ponorená do života svojho Syna. Ako Matka všetkých ľudí dnes žiari svojou pokorou a učí nás, ako máme byť odovzdaní Bohu, aby náš život prinášal plné ovocie.

Modlitba: Spomeň si, Svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu, teba o pomoc prosil a žiadal o Tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k Tebe, Matka, Panna Panien; k Tebe prichádzam, pred Tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slova, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.