Novéna

Ja som Nepoškvrnené Počatie

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Siedmy deň – 5. december

Rozjímanie

Vedení slovami hymnu „Magnifikat”, ideme za Máriou po ceste duchovnej radosti. Máme sa radovať v Bohu, ktorý je naším Spasiteľom. Ako kresťania sme už spasení! Je to úžasný dôvod na radosť. Pozrime sa teraz na kríž – znak nášho oslobodenia z otroctva hriechu a satana, znak nášho Vykúpenia, a vo chvíli ticha sa s radosťou porozprávajme s naším Spasiteľom. Odovzdajme mu seba a všetky naše starosti, ktoré nosíme v srdci. Pozrime sa na Neho, lebo On nás miluje a chce byť s nami.

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

„Nepoškvrnené Počatie“ neznamená, ako si to niektorí myslia, že Panna Mária nemala tu na zemi otca. Ona vyšla ako všetky iné deti na tejto zemi z lona rodiny a mala pravého otca a matku. Volá sa počatá; teda to nie je Boh, ktorý nemá začiatok, ani anjel stvorený priamo Bohom, ani nie prví rodičia, ktorí predsa nie počatím začali svoju existenciu. Dokonca sa volá Počatie nie tak ako Ježiš, ktorý hoci bol počatý, ale ako Boh existuje od vekov. Ale Počatie Nepoškvrnené. Tým sa ona odlišuje od všetkých ostatných detí Adama. Preto pomenovanie Nepoškvrnené Počatie patrí len Jej. A musí Jej byť milé toto privilégium, keď v Lourdes sa sama nazýva: „Ja som Nepoškvrnené Počatie“. A nehovorí „Som nepoškvrnene počatá,“ ale „Nepoškvrnené Počatie“. Z toho vyplýva, že Ona je samá Nepoškvrnenosť. Rovnako aj Počatie, lebo v čase sa začína jej jestvovanie, ale Nepoškvrnené Počatie.

Modlitba: Pod Tvoju ochranu...