Novéna

Ona je Matkou aj našou, aj Boha.

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Ôsmy deň – 6. december

Rozjímanie

Ďalšia cesta, ktorú odhaľujeme v slovách hymnu „Magnifikat“ je viera. Mária je sprievodkyňou a učiteľkou na cestách viery. Ona nám ukazuje, že Boh sám vystačí, že Boh je všetko. Viera je niekedy paradox. Vyžaduje, aby sme ju s odvahou vyznávali, delili sa ňou, aby rástla, a takisto dávali o nej zreteľné svedectvo, až po to najväčšie – mučeníctvo za vieru. Pomodlime sa teraz naše Vyznanie viery, aby nás Boh naplnil odvahou do jej vyznávania a obrany. Verím v Boha....

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Ona je Matkou aj našou, aj Boha. Kde je Jej miesto, a teda aj naše, Jej veci, Jej vlastnosti? Predsa ona preniká našu dušu a usmerňuje ju jej schopnosťami. My sme naozaj Jej. A preto vždy a všade s Ňou. Ale čo si máme myslieť o sebe? Straťme sa v Nej. Nech zostane len Ona sama, a my ako súčasť Nej. Je dovolené takým núdznym stvoreniam, ako sme my, tak hovoriť? Avšak je to pravda, je to realita. Kedy bude každá duša taká ako Jej?

Modlitba: Pod Tvoju ochranu...