Novéna

Môžeme sa zasvätiť Panne Márii ľubovoľnými slovami, len sa musíme vzdať vlastnej vôle v prospech Jej rozkazov

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Deviaty deň – 7. December

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

Rozjímanie

V týchto dňoch novény sme išli cestou hymnu „Magnifikat“, na ktorej sa učíme od Márie oslavovať Boha, ďakovať Mu, radovať sa z veľkých Božích diel a deliť sa tou radosťou s inými skrze hlboké vyznávanie viery. Dnes sa spolu s Máriou vraciame do Nazareta – miesta, ktoré v prvom rade je školou Evanjelia. Tam sa učíme úplne dôverovať Bohu, opakujúc spolu s Máriou: „Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle“, ako Ty Bože chceš. Takisto tam sa učíme odvahe od svätého Jozefa, Ženícha Panny Márie, aby sme sa nebáli vziať k sebe Máriu. Preto s touto odvahou všetko zverujeme do rúk Márie prijímajúc Ju do nášho života.

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Môžeme sa zasvätiť Panne Márii ľubovoľnými slovami, len sa musíme vzdať vlastnej vôle v prospech Jej rozkazov, ktoré sú nám podávané v Božích a cirkevných prikázaniach, v stavovských povinnostiach a vo vnuknutiach. Pôsobenie Nepoškvrnenej bude o toľko účinnejšie, o koľko viac bude z našej strany starostlivosti o duchovnú formáciu. Odovzdanie sa Nepoškvrnenej vyžaduje od nás prácu na zdokonaľovaní vlastnej osobnosti. Až potom – keď budeme už úplne poslušní Nepoškvrnenej – staneme sa vzorným náradím v Jej apoštolských rukách. Budeme apoštolmi skrz príklad vlastného života – apoštolmi v praxi. Čím viac budeme patriť Nepoškvrnenej, o to viac pochopíme a zamilujeme si Ježišovo Srdce, Boha Otca a celú Najsvätejšiu Trojicu. Ale toto všetko, všetky tie mimoriadne veci Ona sama musí v nás a skrze nás pôsobiť.

Modlitba: Pod Tvoju ochranu...