Veľké stretnutie bratov na formácii

V dňoch 30. a 31. marca sa na Kalvárii Paclavskej v Poľsku konalo stretnutie bratov na formácii zo strednej a východnej Európy a ich predstavených. Príležitosťou pre túto udalosť bola spomienka na Božieho služobníka, pátra Wenantyho Katarzyńca, od ktorého smrti uplynulo 100 rokov. Stretnutia sa zúčastnil aj náš generálny minister – páter Carlos Trovarelli.

Program sme začali modlitbou o pokoj na Ukrajine a vypustením bielych holubíc. Následne sa bazilikou niesol spev večerných žalmov a páter Zdzisław Kijas nám v prednáške priblížil priateľstvo medzi sv. Maximiliánom Kolbem a Wenantym Katarzyńcom. Počas večere a neskoršieho zábavného programu sme sa tešili zo stretnutia s bratmi staršími, mladšími, dobre známymi i celkom novými.

Vo štvrtok sme sa po ranných chválach stretli s pátrom Carlosom. Jeho príhovor, v ktorom zdôrazňoval najmä autentické prežívanie svojho povolania, nám tlmočil generálny asistent, páter Tomáš Lesňák. Okrem neho slovenskú kustódiu zastupovali páter Jaroslav Cár, kustodiálny vikár a zodpovedný za formáciu, a bohoslovec Peter Pikulík. Ďalším bodom programu bolo divadelné predstavenie inšpirované pátrom Wenantym. Jeho kult sa v Poľsku aj mimo neho za posledné roky veľmi rozšíril. Na jeho príhovor sa mnohým ľuďom podarilo dostať z finančných problémov, avšak divadelníci sa snažili ukázať, že náš skromný spolubrat nie je len akýmsi zázračným bankomatom, ale sprostredkovateľom Božej milosti, ktorá hlboko mení životy ľudí.

Vyvrcholením stretnutia bola svätá omša, ktorej predsedal páter Carlos Trovarelli. Bola dlhá, bola slávnostná, ale bola aj neobyčajná ako vždy. Boh prišiel vo svojom Slove aj v Eucharistii. Zhromaždil nás všetkých vo svojom mene a boli sme radi, že sme bratmi.

text a foto: br. Peter Pikulík