Opava: Životné jubileá P. Hyacinta

2. júla, na sviatok Navštívenia Panny Márie, si náš spolubrat z českej provincie P. Hyacint Skupień, rodák z Jablunkova, pripomenul 50. výročie kňazstva

a oslávil 90. narodeniny. Bola to jedinečná príležitosť na bratské stretnutie a taktiež pospomínať na minulosť, keď sme spolu s bratmi z českej provincie tvorili ešte jednu provinciu, ktorá sa rozdelila v roku 1993, keď bol vyšším rehoľným predstaveným – provinciálom - práve už spomínaný jubilant P. Hyacint.

Slávnostnej sv. omši, v kláštornom kostole Sv. Ducha v Opave, predsedal P. Tomáš Lesňák, generálny asistent nášho rádu. Slávnosti sa zúčastnili aj bratia zo Slovenska: P. Lucián M. Bogucki, provinciálny kustód a P. Jaroslav Cár, gvardián z Bratislavy. Pri sv. omši sa nám prihovoril P. Piotr Pawlik, provinciál českej provincie bratov minoritov, ktorý v kázni poukázal na význam a zmysel kňazstva, ktoré nie je len nejakým úradom, ale je to sviatosť, cez ktorú Boh chce byť prítomný a cez nehodného človeka (kňaza) túži slúžiť ľuďom. Kňaz je mužom, ktorý ako prvý zakusuje božie milosrdenstvo a je poslaný, aby o tomto dare lásky svedčil a odovzdával ho iným, ku ktorým je poslaný. Povolanie kňaza závisí na otvorenosti voči Bohu – kňaz je človek, ktorý dovoľuje vstúpiť Bohu do svojho života a sám pozostáva v Jeho prítomnosti.

Napokon P. Piotr v krátkosti spomenul aj miesta, kde jubilant pôsobil: m.in ako farár v mnohých opustených dedinských farnostiach na Morave, z ktorých vzišli aj duchovné povolania a tiež ako predstavený kláštora v Krnove a Prahe, kde sa staral aj o rehoľný dorast.

Na príhovor našej nebeskej Matky Márie a patrónov Slovanov sv. Cyrila a Metoda vyprosujeme a želáme P. Hyacintovi pevné zdravie a radosť z každodenných chvíľ prežitých v prítomnosti Boha, bratov a ľudí, s ktorými sa rád stretáva.

Text: P. Jaroslav; foto: lmb