Sviatok narodenia Panny Márie

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“ ...

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“

 

Betlehem je malé mestečko nachádzajúce sa 8 kilometrov južne od Jeruzalema. Práve toto najmenšie mestečko si Boh vyberá, aby prejavil svoju moc. Dejiny spásy poznajú viac takýchto udalostí, ktorými chce Boh ponížiť to, čo je pyšné a mocné v očiach sveta. Spomeňme si na mladého chlapca Dávida, ktorý ponížil pyšného Goliáša, proroka Jeremiáša, ktorý sa bránil prorockému poslaniu slovami: „Ach Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som,“ a nakoniec sa stal jedným z najväčších prorokov v Izraeli.

 

Medzi všetkými týmito najmenšími, o ktorých svet nemá záujem, vyčnieva pokorná Pánova služobnica Mária. Napriek tomu, že nebola v očiach sveta ničím výnimočná, Boh si ju vyvolil pred vekmi a pripravil ju na to, aby sa stala matkou jeho Syna. Knihy Svätého Písma nehovoria nič o narodení a detstve Panny Márie. Veľmi skromné a neisté správy z prvých storočí kresťanstva podávajú apokryfné spisy. Podľa nich boli rodičmi Panny Márie bohabojní ľudia Joachim a Anna. Sv. Joachim často putoval do jeruzalemského chrámu, aby priniesol Bohu obetu. Kňazi v chráme mu vyčítali bezvýznamnosť jeho obety, pretože nesplodil potomka. Takýto postoj kňazov ho veľmi ranil. Preto odišiel na púšť, kde sa 40 dní postil a modlil, aby Boh z neho a z jeho manželky sňal túto hanbu. Na tento úmysel sa modlila i Anna. Napokon Boh vypočul ich prosby a Anna počala a porodila dievčatko, ktoré neskôr odovzdala na výchovu do jeruzalemského chrámu. Podľa tradície v ňom Mária prebývala až do 12. roku svojho života.

 

Aj keď sú to apokryfické udalosti, samotné tajomstvo počatia a narodenia Panny Márie sa odzrkadľuje v slovách apoštola Pavla z Listu Rimanom: „Lebo (Boh), ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ Boh si vyvolil túto pokornú služobnicu, aby mohla dať svetu jeho Syna, aby sa on stal prvorodený medzi mnohými bratmi. To je jej povolanie, to je životná misia Márie. Ona sa narodila, aby Boh mohol prísť na svet v ľudskom tele. Je ako ranná zora, ktorá za svoj lesk vďačí vychádzajúcemu slnku. Mária za všetko, aj za svoje narodenie, vďačí svojmu Synovi, jedinému Slnku.

 

Mária, Bohom vyvolená Pánova služobnica na sviatok svojho narodenia pripomína každému z nás, že aj my sme Bohom určení, aby sme vo svojom živote nosili obraz jeho Syna. Každý z nás sa stáva skrze sviatosť krstu a birmovania Božím vyvoleným. Je určený na to, aby bol rannou hviezdou. Na prahu tretieho tisícročia je potrebné, aby si kresťania uvedomili toto poslanie, ktoré má zahanbiť pyšných a veľkých tohto sveta.

 

V akých oblastiach by mali svojou pokorou vyčnievať súčasní bratia Ježiša Krista? Predovšetkým je to úcta voči začínajúcemu sa životu v lone matky a posvätnosť manželského a rodinného života. Za posledných päťdesiat rokov bolo na Slovensku vykonaných viac ako 1 300 000 potratov (uvádza portál hnutia Fórum života). Ján Pavol II. v encyklike o dôstojnosti ľudského života Evangelium vitae píše: „Život človeka pochádza z Boha, je jeho darom, jeho odrazom a verným obrazom, účasťou na jeho dychu života. Preto je Boh jediným pánom nad týmto životom, človek o ňom nemôže a nesmie rozhodovať!“  28. apríla v roku 1962 zomiera Gianna Beretta Mollová, matka, ktorá sa rozhodla obetovať svoj život za život dieťaťa, ktoré nosila vo svojom lone. V deň jej svätorečenia dcéra Gianna Emanuela, ktorá žije vďaka obeti matky, povedala: „Najdrahšia Mama! Nemala som ten nesmierny dar poznať ťa v tomto živote, ale Pán vo svojom nekonečnom milosrdenstve a dobrote chcel mi dať dar ešte väčší, jedinečný a nezmerateľný: daroval mi jednu svätú matku! Ako sa mu môžem odvďačiť?“

 

Pred rokmi košický arcibiskup Alojz Tkáč písal v jednom zo svojich pastierských listov: „Vy, rodičia, ste prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí. Ste pre nich najväčšou autoritou, preto svojím postojom k Bohu a viere môžete buď veľa dobrého urobiť, alebo veľa pokaziť. Pre svoje deti buďte učiteľmi viery príkladným kresťanským životom.“ Mnohé rodiny sú dotknuté chorobami dneška: rozvraty, konzumizmus, nedostatok času, život bez hodnôt. V postihnutých či chorých rodinách nevyrastú zdravé deti. Také rodiny nebudú silou ani Cirkvi, ani národa. Pozeráme sa dnes na rodinu Joachima a Anny, kde na svet prichádza Mária. Pozeráme sa na rodinu Jozefa a Márie, kde sa Boh stáva človekom. Pozrime sa aj na naše rodiny a urobme z nich živé spoločenstvá, v ktorých sa budú rodiť deti Bohu na slávu, rodičom na radosť a svetu na osoh.

 

Panna Mária, tak, ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi a tvojou materskou pomocou nech sa každá kresťanská rodina stane skutočne malou Cirkvou, v ktorej sa odzrkadľuje a oživuje tajomstvo Kristovej Cirkvi. Ty, služobnica Pána, buď príkladom duše pokornej a ochotne prijímajúcej Božiu vôľu. Ty, bolestná matka pod krížom, zmierni trápenia a zotri slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách. (Ján Pavol II.)

 

Text: lmb