Obliečka brata Jonáša

5. septembra, po roku formácie v Poľskom Gniezne, sedem minoritských postulantov začalo v kláštore v Smardzewiciach noviciát.

Stali sa tak rehoľníkmi a boli oblečení do rehoľného rúcha – habitu. Dvaja sú z Gdanskej, jeden z Varšavskej, traja z Krakovskej provincie a brat Jonáš Čarný zo Slovenskej minoritskej kustódie.

Pobožnosti obliečky predsedal vikár Varšavskej provincie brat Miroslav Bartos. Provinciálny minister z Krakova brat Marián Gołąb v príhovore pripomenul nadšenie sv. Františka, keď po vypočutí úryvku z evanjelia podľa sv. Matúša, sa rozhodol vymeniť kožený opasok za šnúrku a mníšsku tuniku za biedne oblečenie. Habit, šnúrka aj františkánsky ruženec nám majú byť nápomocné v duchovnom zápase. Provinciálny minister z Gdanska, brat Vojtech Kulig poprial novicom, aby prehlbovali svoj vzťah k Bohu, vďaka čomu budú ľahšie zvládať ťažkosti rehoľného života. Brat Martin vyjadril vďačnosť, že náš postulant a teraz už novic môže absolvovať formáciu v krajine s tak veľkým duchovným dedičstvom, v krajine sv. Maximiliána a toľkých svätých a blahoslavených.

Slávnostná obliečka bola zakončením päťdňových duchovných cvičení, ktoré pod vedením brata Tomáša Szymczaka, generálneho sekretára z Ríma, absolvovali bratia začínajúci noviciát aj ich predchodcovia, ktorí ho v týchto dňoch končia.

Text: Br. Martin Mária; foto: br. Ján Mária Szewek