Rok kňazov

19. júna 2009 na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň Dňa modlitieb za posvätenie kňazov Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok kňazov.  

Vyhlásil ho aj v súvislosti so 150. výročím narodenia Sv. Jána Máriu Vianneyho, farára z Arsu a patróna kňazov, ktorý zomrel 4. augusta 1859.

Je to: „Rok venovaný úsiliu vnútornej obnovy všetkých kňazov za ich silnejšie a výraznejšie svedectvo evanjelia v dnešnom svete“ – takto vyzýva Svätý Otec v liste venovanom „bratom v kňazskej službe“. Benedikt XVI. vyzdvihuje uvedomenie si najmä „nesmierneho daru, ktorým sú kňazi nielen pre Cirkev, ale aj pre samotné ľudstvo.“ Vyhlásením Roku kňazov Svätý Otec chce, ako v pastierskom liste pripomínajú slovenský otcovia biskupi, „aby sa všetci – kňazi a celý Boží ľud – hlboko zamysleli nad príkladom tohto svätca, a aby tak v srdciach kňazov vzrástla túžba po svätosti, (...) aby sa Boží ľud naučil vnímať dôležitosť kňazov v Cirkvi. Je to aj pozvanie na intenzívnu modlitbu za nové kňazské povolania, ktoré tak veľmi potrebujeme.“

Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 16. marca 2009 počas audiencie pre členov Kongregácie pre klérus povedal: „Zdá sa tiež naliehavé, aby kňazi znovu nadobudli vedomie, podnecujúce ich k tomu, aby boli identifikovateľní a rozpoznateľní jednak na základe svojej viery, osobných čností, ale aj podľa svojho odevu a boli prítomní v prostredí kultúry a lásky, ktoré je odjakživa centrom poslania Cirkvi“.

Z príležitosti Roka kňazov Benedikt XVI. ustanovil sv. Jána Máriu Vianneya za „patróna všetkých kňazov sveta“. Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786.Keď mal Ján tri roky, vypukla francúzska revolúcia, keď bolo mnoho kňazov zabitých, uväznených a ďalšie tisíce museli utiecť do zahraničia. K prvému sv. prijímaniu pristúpil, keď mal trinásť rokov a to pri sv. omši, ktorú tajne slúžil istý prenasledovaný kňaz. Dospievajúci Ján zacítil túžbu stať sa kňazom. Napriek veľkým ťažkostiam a slabému nadaniu začal študovať. Do seminára vstúpil v Lyone. Štúdium bolo ťažké, všetko sa vyučovalo latinsky, a hoci bol usilovný, latinčina mu nešla. V štúdiu mohol pokračovať len vďaka svojej zbožnosti. Svoj cieľ dosiahol 13. augusta 1815. Bol vysvätený za kňaza, keď mal 29 rokov. V roku 1918 sa dostal do nábožensky zanedbanej francúzskej obce Ars. Svoju pastoráciu začal pred bohostánkom - dlho do noci a zavčasu ráno sa modlieval, žil v krajnej biede, málo jedával a spával iba tri hodiny denne. A takýto spôsob života nenechal ľudí z Arsu a neskôr aj z okolia ľahostajných. Jeho modlitba pred oltárom priviedla tisícky ľudí k modlitbe, k oltáru, k zamysleniu nad vlastným životom a k pokániu. Spovedával niekedy až 16 hodín denne. Tu bral do svojho srdca trápenie, bolesť utrpenie tisícov, ktoré od neho odchádzali v pokoji a svoj pokoj vkladali do jeho duše. Svätý Ján Mária Vianney v živote často trpel, veľa ľudí mu krivdilo nevinne, no on toto prijímal so slovami: “Ako sa mám brániť proti krížu, ktorý Boh kladie na moje plecia? Nie, nebránim sa, požehnávam kríž. V kríži je pokoj. Všetka naša bieda pochádza z toho, že nemilujeme kríž.” Svätý kňaz úplne zmenil celý Ars. Zomrel 4. augusta 1859 a pochovaný je vo farskom kostole v Arse. Svätý kňaz J. M. Vianney bol vyhlásený za nebeského ochrancu všetkých kňazov.

Benedikt XVI. nabáda kňazov – po vzore sv. Jána - žiť “nový štýl života”, ktorý ponúkol Ježiš, nasledujúc tri evanjeliové rady chudoby, čistoty a poslušnosti, ako “cestu kresťanského posvätenia”, ktorá sa má uskutočňovať podľa vlastného stavu v Cirkvi. Ako chudobný arský farár mohol vravievať: “Moje tajomstvo je jednoduché: dávať všetko a nenechávať nič”. Zatiaľ čo jeho čistota “žiarila v jeho pohľade” keď vzdával úctu pred bohostánkom “s očami a pohľadom zaľúbenca”. A úplne poslušný potvrdzoval: “neexistujú dva dobré spôsoby ako slúžiť Bohu. Existuje iba jeden: slúžiť takým spôsobom, akým chce On, aby sa slúžilo”.


Modlitba za duchovných otcov

Pane Ježišu, večný veľkňaz,
zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,
ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrny ich pery,
ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj ich čisté srdcia,
do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.
Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,
ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok
a udeľ im korunu večnej slávy.
Amen

Spracoval: lmb