Kalwaria Paclawska: Návšteva Kustóda

noviciminiPosledné dva dni mesiaca október boli pre novicov v Kalwarii Paclawskej trocha viac sviatočné, pretože ich navštívil páter Lucián, slovenský kustód.

Posledné dva dni mesiaca október boli pre novicov v Kalwarii Paclawskej trocha viac sviatočné, pretože ich navštívil páter Lucián, slovenský kustód.

 S novicmi sa stretol na spoločnej rekreácii v piatok večer. Na druhý deň ráno slávil s nimi svätú omšu v kaplnke noviciátu. V Božom slove ich povybudil  k hlbokému prežívaniu času noviciátu a upriamil ich pozornosť na podstatný prvok minoritskej špirituality, ktorým je povolanie byť menším bratom. Na konci svätej omše  spoločne so slovenskými novicmi  br. Ondrejom a br. Jozefom zaspieval slovenskú mariánsku pieseň Celá krásna si Mária.      

Br. Ondrej a br. Jozef