8. december - Nepoškvrnená Panna Mária

immacolata01

Sv. Maximilián bol hlboko presvedčený, že Nepoškvrnená Panna Mária je „ešte málo známa“ a pritom pripomínal vetu sv. Ľudovíta Grigniona, že „je to jedna z príčin, že Ježiš Kristus nie je tak známy ako by mal byť.“ Sv. Maximilián tvrdil, že vďaka jej poznaniu „lepšie môžeme poznať Ducha Svätého“. Cítil, že už samotné „nepoškvrnené počatie“ je plné potešujúcich tajomstiev, ktoré doposiaľ neboli prehĺbené.

Je zaujímavé, že misijné stredisko, ktoré založil v Nagasaki, a ktoré pomenoval „Záhrada Nepoškvrnenej“ (Mugenzai no Sono) sa snažilo japonským čitateľom Rytiera Nepoškvrnenej – nepoznajúcim európsky spôsob myslenia – vysvetliť, kým je Nepoškvrnená Panna Mária.

 

Najjednoduchší výklad

„Všeobecne je ľuďom známe, že Mária, ktorá porodila zakladateľa kresťanského náboženstva – Ježiša Krista, je nazývaná Nepoškvrnenou svätou Matkou (...).

Cirkev to, čo je v súlade s Božou vôľou nazýva „dobrom“ a to, čo je proti „hriechom“. Bohužiaľ z každodennej skutočnosti je známe, že hriechy páchajú ľudia.

Prvotný hriech je tým prvým spáchaným na tomto svete. Ľudia z celého sveta pochádzajú od tých istých prarodičov, aj keď sa líšia rasou, farbou pleti alebo národnosťou, podľa učenia katolíckej Cirkvi sú príbuzní a sú si bratmi. Cirkev tiež učí, že prarodičia ľudského rodu spáchali na zemi prvý hriech, čím stratili posväcujúcu milosť, ktorá bola daná Bohom – Stvoriteľom ľudskému rodu, robiac ho Božím veľdielom na zemi (...).

Cirkev verí, že sa Boh rozhodol zmilovať sa nad padlým ľudstvom, a aby zadosťučinil požiadavkám Božej spravodlivosti za hriechy ľudí, poslal na svet svojho jediného Syna. A tak Syn Boží zostupujúc na tento svet, nezvolil si zvyčajnú cestu (počatie s prispením človeka), ale vtelil sa v lone Panny Márie a stal sa človekom. Mária porodila Božieho Syna a pritom nestratila slávu pannenstva (...).

Katolícka Cirkev verí, že napriek všeobecnému zákonu, podľa ktorého sa všetci ľudia rodia poškvrnení dedičným hriechom, na základe zvláštnej Božej milosti, len Božia Matka Mária bola už od prvého okaminu svojej existencie uchránená od dedičného hriechu, a preto sa stala dôstojnou matkou nekonečnej čistoty a nekonečnej svätosti Bohočloveka. Katolícka Cirkev preto nazýva Máriu „Nepoškvrnenou, svätou Matkou“ – alebo „Pannou nepoškvrnene počatou.“ (Sv. Maximilián Kolbe 1935)   


Kontemplácia osoby Nepoškvrnenejneposkvrnena01

Túžiac do hĺbky pochopiť úlohu Nepoškvrnenej Panny Márie v diele vykúpenia a v živote kresťana sv. Maximilián nepodnikal hlboké štúdiá, ale vychádzal z najelementárnejších právd známych tak z katechizmu ako aj zo Sv. Písma a v prvom rade hľadel na osobu Nepoškvrnenej. Na ceste takejto kontemplácie si uvedomil, že Boh už od vekov plánoval jej existenciu, od vekov predvídal, že nikdy nespácha hriech a nesprotiví sa jeho vôli, preto ju zachoval od dedičného hriechu.

Preto, že nikdy nespáchala hriech, nikdy tiež v ničom nebola pokúšaná zlým duchom, tak od počiatku svojej existencie, od počatia a možno dokonca už od vzniku jej obrazu v odvekej Božej mysli, Duch Svätý ju prijal ako svoju Nevestu, v ktorej uskutočnil počatie Božieho Syna, „keď nadišla plnosť časov (Gal 4, 4).

Udalosť Zvestovania, pri ktorom Mária vyjadrila svoj súhlas s Božím materstvom poukazuje na to, že Boh týmto súhlasom podmienil vtelenie Syna Božieho a uskutočnenie svojho plánu spásy. Mária, ktorá už skôr bola milovanou dcérou Otca, zároveň sa stáva matkou jeho Syna. Všetky osoby Najsv. Trojice nadviazali s ňou úzky kontakt, ktorý nikdy nebol prerušený. Tak dnes, ako aj cez celú večnosť, Mária je Božou matkou, nevestou Ducha Svätého a príbytkom Boha, ktorý, keď ju raz zahalil svojou mocou, nikdy sa od nej neodvrátil.

Kdekoľvek Nepoškvrnená Panna príde, prináša so sebou Najsv. Trojicu, ktorá v nej prebýva. A Duch Svätý keď obdarúva ľudí rozličnými milosťami, činí to nenarušujúc s ňou spojenie. Preto všetky milosti aj cez ňu prichádzajú.

Kontemplujúc Nepoškvrnenú Pannu Máriu, sv. Maximilián videl v nej najdokonalejšieho človeka. Takým človekom ako je ona, Boh chce mať každého z nás. A preto, keď chceme mať účasť na realizácii Božieho plánu, máme sa jej pripodobňovať. Pozerajúc sa na ňu, páter Kolbe bol presvedčený, že každý kresťan tak ako Mária, mal by dať vo svojom živote miesto Bohu a žiť v úzkom spojení s každou Božskou osobou.

Text: o.Paulin Sotowski, OFMConv.