Stretnutie predstaviteľov minoritských provincií východnej Európy

CEO_miniV dňoch od 22. – 27. septembra 2010 v budove minoritského seminára v Lodzi v Poľsku sa konalo stretnutie provinciálov, kustódov a delegátov z oblasti východnej Európy.

V dňoch od 22. – 27. septembra 2010 v budove minoritského seminára v Lodzi v Poľsku sa konalo stretnutie provinciálov, kustódov a delegátov z oblasti východnej Európy. Zišli sa predstavení z troch poľských provincií, českej a maďarskej provincie, delegáti z Bieloruska, Bulharska, Litvy, Ukrajiny, Uzbekistanu a Kazachstanu. Slovenskú kustódiu reprezentoval predstavený minoritov na Slovensku páter Lucián M. Bogucki. Zo zdravotných dôvodov chýbal predstavený minoritov z Ruska. Časti päťdňového stretnutia sa zúčastnili aj členovia generálnej rady z Ríma, na čele s generálnym predstaveným rádu, bratom Marco Tasca.

V rámci úvodu do stretnutia sa konala prezentácia zložitej skutočnosti, v ktorej pôsobí náš Rád v tejto časti sveta. Následne so svojimi prezentáciami vystúpil brat generálny ekonóm a brat zodpovedný za misijnú animáciu. Ďalší dôležitý blok prezentácii a diskusií sa týkal počiatočnej a permanentnej formácie. Potom sa bratia venovali otázkam ako misijné pôsobenie, medzináboženský a ekumenický dialóg, spolupráca v konferencii, a pod. Svoju pozornosť venovali tiež najbližším dôležitým udalostiam ako sú napr. oslavy 70. výročia smrti sv. Maximiliána Kolbeho, Svetový deň mládeže v Madride či Rohožkova kapitula nášho rehoľného dorastu v Assisi v roku 2012. Bratia hovorili aj  o mnohých iných iniciatívach, ktoré vyžadujú spoluprácu medzi provinciami v tomto regióne.

Slovenska sa týkajú zvlášť dve iniciatívy: budúcoročné stretnutie bratov zo Slovenska a z Maďarska v Ostrihome, ktorého cieľom má byť spoločná modlitba za zmierenie medzi našimi národmi a obnova každoročných stretnutí mládeže v Brehove, ktoré má mať podobný charakter.

Súčasne so stretnutím predstavených sa konalo stretnutie asistentov pre formáciu a ekonómov regiónu. Zo Slovenska boli prítomní bratia Witold Adamczyk a Tomáš Lesňák. Asistenti odovzdali predstaveným výsledky svojho stretnutia, na ktorom vykonali analýzu materiálov dodaných od vychovávateľov z jednotlivých formačných domov. Ekonómovia sa stretli s generálnym ekonómom, ktorý im odovzdal všeobecné smernice ohľadom vedenia ekonómie v našich spoločenstvách, aby sa aj tento aspekt nášho života stával vyjadrením opravdivého františkánskeho bratstva.

Text: br. Tomáš, foto: br. Jaroslaw