Bratislava: 70. rokov spoločnej cesty

Dcery_mini

V popoludňajších hodinách v sobotu 6. novembra 2010 v prievozskom kláštore Dcér sv. Františka Assiského sa uskutočnila skromná oslava 70. výročia agregovania (pričlenenia) tejto rehoľnej  kongregácie do I. a II. rádu sv.Františka...

V popoludňajších hodinách v sobotu 6. novembra 2010 v prievozskom kláštore Dcér sv. Františka Assiského sa uskutočnila skromná oslava 70. výročia agregovania (pričlenenia) tejto rehoľnej  kongregácie do I. a II. rádu sv. Františka, ktoré sa udialo na žiadosť generálnej predstavenej M. Márie Flóry Kuczery.  Dcéry sv. Františka agregoval 12. novembra 1940 generálny minister minoritov P. Beda Hess.

Výročná oslava sa začala odbornou prednáškou pátra Tomáša Lesňáka na tému významu pričlenenia Dcér sv. Františka k I. a II. františkánskemu rádu. Páter Tomáš v svojej prednáške prítomným sestrám, ale tiež aj bratom minoritom, okrem iného povedal: „Latinské slovo Agregatio prekladá najnovšie slovenské vydanie Kódexu slovom pričlenenie. Toto pričlenenie, o ktorom je reč v kán. 580 súčasného kódexu, má jednoznačne a výlučne duchovný charakter, to znamená, že pričlenený inštitút nie je nijak závislý či podriadený autorite pričleňujúceho inštitútu. Autonómia obidvoch inštitútov je podstatným prvkom aktu pričlenenia. Samozrejme, aby mohlo dôjsť k pričleneniu, je potrebné aby medzi obidvoma inštitútmi existovala afinita, čiže blízkosť duchovná aj blízkosť v spôsobe žitia svojho zasvätenia.“ Ďalej zdôraznil, že sestry agregáciou získali: „možnosť získavania odpustkov v kostoloch a kaplnkách Kongregácie, tak ako je to vlastné kostolom Prvého a Druhého rádu sv. Františka.“

Po prednáške nasledovala sv. omša, ktorú slávil predstavený minoritov na Slovensku P. Lucián Mária Bogucki spolu s P. Tomášom Lesňákom. Čas medzi omšou a spoločnou večerou bratia využili na prehliadku kláštora sestier, ktorý bol pôvodným grófskym sídlom. Večera bola sprevádzaná skutočne františkánskou atmosférou, o ktorú sa v prvom rade postarali sestry pomocou vtipnej scénky spojenej s výročím agregácie  a súťažou v spievaní piesní, v ktorých texte sa vyskytuje nejaké mužské meno.

70. výročie agregácie Dcér sv. Františka sa ukončilo pozvaním na ďalšie jubilejné oslavy a to do Budapešti pri príležitosti 160. výročia narodenia a 100. výročia smrti zakladateľky kongregácie M. Anny Brunnerovej.  

Text: lmb; foto: br. Martin a lmb