Myslava: Ľudové misie

Misie_miniVo farnosti Myslava a filiálke Baška sa v dňoch od 5. do 12. decembra 2010 konali ľudové misie, ktoré na požiadanie správcu farnosti ThDr. Zdenka Andráša, PhD., viedli pátri z Rehole menších bratov konventuálov – minoritov, P. Peter a P. Roman.

Vo farnosti Myslava a filiálke Baška sa v dňoch od 5. do 12. decembra 2010 konali ľudové misie, ktoré na požiadanie správcu farnosti ThDr. Zdenka Andráša, PhD., viedli pátri z Rehole menších bratov konventuálov – minoritov, P. Peter a P. Roman.

Hlavnými témami misií boli hriech, sv. zmierenia, krst, láska a manželstvo, Eucharistia, utrpenie a posledné veci človeka. Program misií bol zostavený tak, aby oslovil deti, mládež, strednú generáciu, rodičov, manželov i skôr narodených. V nedeľu a pondelok po stavovských príhovoroch pre  ženy a mužov sa prítomným prihovorili svojimi svedectvami členovia Kruciáty oslobodenia človeka z Levoče.

  

Veriacich oslovila obnova krstných sľubov a „očistenie“  ponorením ruky do nádoby s svätenou vodou. Súčasťou misií bola aj obnova manželských sľubov, posvätenie chleba, vyslúženie sviatosti pomazania chorých, ako aj stretnutie s deťmi, so starými a chorými, ktorých otcovia misionári navštívili. V sobotu po sv. omši sa konala pobožnosť, pri ktorej sme sa zvlášť modlili za našich drahých zomrelých.

 

Misie minoritov zaznamenali veľmi pozitívny ohlas aj v našom okolí, hlavne vo farnosti KVP. Misie, to je čas mimoriadnej milosti Ducha Svätého pre farníkov, časom duchovných cvičení pre celú farnosť a zároveň časom Božej amnestie pre farnosť. Dá sa povedať, že sa „nebo otvorilo nad zemou“ a  Boh každému z nás hovorí: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra." Hovorí to verným, najhorlivejším i tým ľahostajným, čo sú od neho ďaleko a sú ponorení v hriechu a v otroctve zla. Ľudové misie nám otvorili oči pre dobro, ktoré ešte môžeme v živote vykonať. Otvorili nám oči svedomia na Božie pôsobenie.

 

Tieto požehnané dni farnosti vyvrcholili záverečnou sv. omšou pri ktorej bol posvätený misijný kríž. Na záver misií sme poďakovali otcom minoritom za ich náročnú, ale s láskou konanú službu a vyjadrili svoju podporu, vďaku i túžbu opäť ich privítať v našej farnosti. Miestnemu správcovi farnosti vyjadrujeme svoje poďakovanie za pozvanie misionárov do obce.

 

Text: T.M.; foto: ThDr. Z. Andráš, PhD.