Velehrad: Duchovné cvičenia s pátrom Vellom

minivelehradPáter Elias Vella, minorita z Malty, viedol františkánske duchovné cvičenia na Velehrade v dňoch 17. - 21. októbra. Zúčastnili sa ich aj naši bratia zo Slovenska a Čiech.

Buďte svätí, lebo svätý je ten, ktorý vás povoláva.

Tieto slová z knihy Levitikus (20, 26) páter Elias Vella, minorita z Malty, často opakoval pri duchovných cvičeniach na Velehrade, ktoré sa tam konali pre františkánov, minoritov a kapucínov.

Päť dní (17. - 21. októbra) sme počúvali exercitátora, ktorý nás presvedčivým hlasom povzbudzoval k obnove našej františkánskej charizmy. Hovoril po anglicky, ale mali sme tlmočníka pána Václava Čápa, ktorý sa usilovne snažil, aby všetci dobre porozumeli slovám exercitátora. P. Elias sa k nám prihováral nielen počas dvoch prednášok za deň, ale mal pre nás tiež pripravenú homíliu pri svätej omši. Na záver dňa viedol modlitby pri hodinovej večernej adorácii Najsvätejšej Sviatosti.

P. Elias Vella začal meditáciou nad základným povolaním kresťana – povolaním ku svätosti, a nad tým, ako nás Boh formuje ku konkrétnemu povolaniu. Niekoľko prednášok venoval františkánskej spiritualite. Hovoril o tom, že charizma sv. Františka musí byť vložená do doby, v ktorej žijeme. Zamýšľal sa nad tým, čo je pre túto spiritualitu charakteristické a ako by sme ju teda mali žiť v dnešnej dobe a súčasnom svete. Na záver nasledovala meditácia nad tým, čo nám chce sv. František povedať ako prorok pre dnešnú dobu.

Na záver duchovných cvičení sme sa zišli na tradičnej spoločnej rekreácii, ktorá je vždy príležitosťou k bližšiemu zoznámeniu.

Tento rok sa spoločných interfrantiškánských duchovných cvičení zúčastnilo takmer 70 bratov. Medzi nimi aj P. Samuel, br. Vladimír a traja kapucíni zo Slovenska.

 

Text: br. Stanislav Gryń a br. Vladimír F. Hubálovský

Foto: br. Bohdan Heczko