Assisi: Medzinárodná rohožková kapitula

Dnes, 15. apríla sa v Assisi začala Medzinárodná rohožková kapitula, na ktorej sa zhromaždilo vyše 1800 bratov františkánov, minoritov, kapucínov a predstaviteľov iných františkánskych spoločenstiev.

Assisi: Medzinárodná rohožková kapitula (1)

Dnes, 15. apríla sa v Assisi začala Medzinárodná rohožková kapitula, na ktorej sa zhromaždilo vyše 1800 bratov františkánov, minoritov, kapucínov a predstaviteľov iných františkánskych spoločenstiev. Je to v poradí druhá takáto kapitula v dejinách menších bratov. Prvá sa konala sa čias sv. Františka v roku 1217.

Kapitula začala v špeciálnom stane, ktorý bol pripravený na námestí pred bazilikou Panny Márie Anjelskej v Porciunkule, obradom privítania, ktorému predsedal generálny minister bratov františkánov fr José Rodríguez Carballo OFM. Počas tohto obradu bola slávnostne prinesená regula sv. Františka. Vo svojom príhovore generálny predstavený povzbudil bratov, aby na tomto mieste zakúsili milosť začiatkov a skutočnosť, že sme jedná rodina. Zhromaždených bratov privítal aj primátor mesta Assisi Ing. Claudio Ricci.

Úvodné zamyslenie bolo z dielne pápežského kazateľa P. Raniero Cantalamessa OFMCap., ktorý hovoril o troch dôležitých prvkoch františkánskej spirituality: ohlasovanie, modlitba a chudoba. Zdôraznil, že minoritskou charizmou je pozerať sa na Krista očami sv. Františka.

Následne sa bratia odobrali do samotnej baziliky v Porciunkule, aby sa zúčastnili sv. omše, ktorej predsedal assiský biskup Mons. Domenico Sorrentino.

Slovenskú minoritskú kustódiu na kapitule zastupujú bratia: Lucián, Witold, Peter a Ján. K zaujímavostiam dnešného dňa patrilo, „náhodné“ stretnutie sa pri večeri s bratmi zo Spojených štátov, ktorí sú pôvodom Slováci.

Touto cestou chceme pozdraviť všetkých našich bratov a priateľov nášho rádu a uistiť ich o našej modlitbe. Zároveň chceme povzbudiť k sledovaniu tejto kapituly priamo prostredníctvom internetovej stránky http://www.capitolostuoie2009.org/

Assisi: Medzinárodná rohožková kapitula (2)

Ďalší deň rohožkovej kapituly sa niesol v znamení hesla – svedectvo. Začali sme rannými chválami, ktorým predsedal náš generálny minister Marco Tasca a pokračovali konferenciami.

Bývalý generál kapucínov a dnes biskup v Kanade John Corriveau, OFMCap. hovoril o pokore v živote menšieho brata. Okrem iného povedal, že syn sv. Františka by sa mal riadiť tromi zásadami: zrieknuť sa dominácie nad inými, pokornou službou, stotožniť sa s ľuďmi na okraji spoločnosti. P. Giacomo Bini, OFM, bývalý generál františkánov, hovoril o misijnom zanietení menšieho brata. Naše misijné povolanie musí vychádzať zo srdca a nie z nutnosti nových pastoračných projektov. Posledná dopoludňajšia konferencia patrila sekretárovi kongregácie zasväteného života a nášmu bývalému generálnemu ministrovi Mons. Agostinovi Gardin, OFMConv., ktorý hovoril o vernosti a poslušnosti prelátom a všetkým kňazom svätej matky Cirkvi, ktorú odporúčal sv. František.

V popoludňajších hodinách sme si vypočuli a pozreli dokumenty o rôznom pôsobení našich františkánskych rodín. V svedectvách sa hovorilo o angažovanosti bratov v misiách ad gentes, službe vzdelávania, masmediálnej komunikácii a medzináboženskom dialógu. Mimoriadnym hosťom tohto stretnutia bol kustód Svätej zeme P. Pierbattista Pizzaballa, OFM.

Vyvrcholením tohto dňa bola večerná sv. omša v bazilike Panny Márie Anjelskej. Predsedal jej prefekt kongregácie pre zasvätený život kardinál Franc Rod&232;.

V dnešný kapitulný deň ma oslovila myšlienka, že náš život má byť svedectvom služby lásky k Bohu a ľuďom. Myslíme na vás zvlášť v zajtrajší deň, ktorý má byť dňom pokánia a modlitby. Pozývame aj vás, pripojte sa k nám.

 

Assisi: Medzinárodná rohožková kapitula (3)

Tretí deň kapituly - piatok sa niesol v znamení pokánia.

Po ranných chválach spojených s úvahou s. Angeli E. Scandella, klaristky a predstavenej kláštora sv. Lucie vo Foligno sme začali čas pokánia. My sme spoločne prešli významné miesta v Assisi spojené so životom sv. Františka a modlili sa na každom mieste desiatok ruženca na úmysel bratov našej kustódie.

O tretej popoludní sme sa zišli pred bazilikou Panny Márie Anjelskej, odkiaľ sme spolu s ostatnými bratmi začali púť k hrobu sv. Františka. Po príchode nám naši generálni predstavení pri hrobe sv. Františka odovzdali text reguly. Nasledovala eucharistia, ktorej na Piazze Inferiore predsedal kardinál Claudio Hummes, OFM, prefekt kongregácie pre klérus.

Assisi: Medzinárodná rohožková kapitula (4)

Synovia sv. Františka dnes putovali do Castel Gandolfo k „Pánovi pápežovi“. Takto s úctou sa vyjadroval o biskupovi Ríma zakladateľ nášho rádu, čo spomenul na začiatku vo svojho príhovoru Benedikt XVI. pri dnešnom stretnutí v s bratmi a sestrami františkánskej rodiny.

Posledný kapitulný deň sa začal skoro ráno. Príčinou bola cesta do letného sídla pápežov v Castel Gandolfo. Stretnutiu so Svätým Otcom predchádzala záverečná sv. omša v sídle Hnutia focolare Mariapoli v Castel Gandolfo. Na začiatku sv. omše sa všetkým zúčastneným prihovorila prezidentka Hnutia Maria Voce. Samotnej záverečnej Eucharistii predsedal generálny minister bratov františkánov P. Jos&232; Rodríguez Carballo, ktorý vo svojom príhovore povzbudil bratov k realizovaniu našej spirituality, ktorú vyjadril v štyroch slovách: vidieť, ísť, mať odvahu a radovať sa. Na záver sv. omše prítomní generálny ministri spolu udelili všetkým bratom požehnanie sv. Františka.

Posilnení Eucharistiou sme sa pobrali do letného sídla pápežov na stretnutie s Benediktom XVI., ktoré sa začalo krátko po dvanástej hodine. Svätý Otec pozval všetkých nasledovníkov Chudáčika z Assisi k vernosti evanjeliu a svedectvu skutočnej krásy, ktorou je Kristus. Skôr ako pápež udelil nám apoštolské požehnanie, generálni ministri františkánov, minoritov a kapucínov, do jeho rúk obnovili rehoľné sľuby.

Kapitula bola pre nás nielen časom spomienok a slávenia výročia ale príležitosťou hľadieť do budúcnosti očami sv. Františka. Prosíme všetkých o modlitbu, aby sme mohli dobre využiť v našom rehoľnom živote skúseností a poznatky z „rohožkovej“ kapituly.