Misie v Mikušovciach

V živote každého jedného z nás je potrebné neustále niečo obnovovať a nie je to inak ani v oblasti našej viery. Každému z nás hrozí, že vieru v Boha, to najdôležitejšie čo má, bude prežívať len ako zvyk. Pre nás obyvateľov Mikušoviec takouto príležitosťou k obnove našich sŕdc, boli ľudové misie v našej obci. V živote každého jedného z nás je potrebné neustále niečo obnovovať a nie je to inak ani v oblasti našej viery. Každému z nás hrozí, že vieru v Boha, to najdôležitejšie čo má, bude prežívať len ako zvyk. Pre nás obyvateľov Mikušoviec takouto príležitosťou k obnove našich sŕdc, boli ľudové misie v našej obci.


Uskutočnili sa od 26. 4. do 3. 5. 2009 po prvý krát v histórii našej obce, ktorá je fliálkou farnosti Pruské. Už mesiac vopred sme sa pripravovali a tešili na slávenie sv. misií modlitbovými stretnutiami a prosili sme Boha, aby sa pre nás stali požehnaným a milostivým časom.


Misie nám vysluhovali bratia minoriti P. Peter a P. Roman, ktorí nám bohatým duchovným programom, vysluhovaním sviatostí a evanjelizáciou odovzdávali posolstvo dobra a pokoja. Mnoho sme mohli načerpať z prednášok, ktoré boli adresované ženám, mužom, deťom a mládeži. Zároveň sme si obnovili krstné a manželské sľuby. Bratia minoriti navštívili aj našich chorých a starých, ktorým tiež udelili sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistie. Taktiež sme prežívali pobožnosť chleba, ktorým sme sa potom na znak pokoja delili v našich domoch. V sobotu sme sa modlili sa za našich zosnulých na cintoríne.
Slávnostnou svätou omšou a posvätením misijného kríža sme v nedeľu misie v našej dedinke ukončili.

Sme vďační nášmu pánu farárovi, že pozval bratov minoritov a im za ich obetavú a náročnú službu, ktorou nás cez živé a konkrétne veci učili a napomínali k láske, vytrvalosti a vernosti medzi sebou navzájom a k samému Bohu.

Vďaka Bože, že si nám doprial tento milostivý čas, za nádherné, pokojné a požehnané dni pre celú našu dedinu. Nech všetko to, čo si nám doprial načerpať v týchto dňoch dokážeme žiť v súkromí, vo svojich rodinách a tak žiť na Tvoju česť a slávu na ceste k Tebe.

Text: P. Andrea, foto: P. Roman