Veľkonočné trojdnie

minicVeľkonočné trojdnie neznamená tri dni príprav na Veľkú noc, ale označuje jednu veľkú noc slávenú počas troch dní, Veľkú noc vo svojej celistvosti, ako prechod od umučenia cez smrť a pochovanie až k vzkrieseniu.

Veľkonočné trojdnie

Veľké tajomstvá nášho vykúpenia slávime od sv. omše zvanou „Pánovou večerou“ vo štvrtok večer až po vešpery veľkonočnej nedele. Veľkonočné trojdnie neznamená tri dni príprav na Veľkú noc, ale označuje jednu veľkú noc slávenú počas troch dní, Veľkú noc vo svojej celistvosti, ako prechod od umučenia cez smrť a pochovanie až k vzkrieseniu. Ide o jedno jediné tajomstvo slávené v troch aktoch v priebehu troch dní.

PasquaVeľký štvrtok: Omša Pánovej večere

Veľkonočné trojdnie začína večerným slávením eucharistie. Aj Pánova večera bola začiatkom umučenia. Ježiš na začiatku svojho darovania sa ako výkupnej obeti za spásu sveta, ustanovuje Eucharistiu ako pripomienku naň a tajomstvo spásy. Eucharistia, úžasné vyjadrenie lásky Kristovho srdca, nás pohýňa k vďačnosti a k odpovedi láskou, prostredníctvom adorácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a služby bratom.

Veľký Piatok: slávenie Pánovho umučenia

Veľký piatok je dňom Pánovho umučenia a smrti. V tento deň sa postíme, cez čo vyjadrujeme našu účasť na jeho obeti. Eucharistia sa neslávi, no v popoludňajších hodinách sa koná pripomienka Pánovho umučenia a smrti. Kristus je nám ukázaný ako Boží služobník predpovedaný prorokmi, Baránok, ktorý sa obetuje za spásu pre všetkých. Kríž je ústredný prvok celého slávenia: osvietený lúčmi zmŕtvychvstania je nám predložený ako slávny trón a nástroj víťazstva; preto je predkladaný veriacim k úcte.

cristoadamoSobota: Veľkonočná vigília.

Veľkonočná vigília je najväčšou a najsvätejšou nocou celého roku; najstaršou, najdôležitejšou celebráciou a aj najbohatšou pokiaľ ide o obsah. Slovo „vigília“ znamená bdenie. Bdieme, aby sme poukázali na očakávanie Pánovej paschy, čiže prechodu, v nádeji že sa uskutoční nový a definitívny prechod, pripravovaný od večnosti. Vigíliou sa vyjadruje náš prechod zo smrti a hriechu do nového života v Kristovi.

Jadrom iniciačných obradov počas celebrácie je svieca, symbol vzkrieseného Krista; v jej svetle sa počúva slávnostné ohlásenie Veľkej Noci (spev „Exultet“) a Božie slovo, ktoré pripomína dejiny spásy, od stvorenia po Kristovo vzkriesenie; nasleduje prvý spôsob našej účasti na Veľkej Noci prostredníctvom krstu a obnovu krstných sľubov, ďalej vyznaním viery a modlitbou veriacich; nakoniec sa slúži eucharistia, v ktorej veľkonočný Baránok, vzkriesený zo smrti, sa stáva pokrmom pre nás, aby sme žili z neho a pre neho, dozrievajúc vo svätosti.

Eucharistická celebrácia vigílie je prameňom veľkonočnej radosti a je kulminantným bodom Trojdnia, a dokonca celého liturgického roku. Nedeľná sv. omša, zvaná resurekciou, je už len predlžením nočnej eucharistickej celebrácie.