KATECHÉZA NA VEĽKÝ PIATOK

krzyzAby sme znova prehĺbili osobné stretnutie s Ukrižovaným, skúsme si nájsť spoločne čas na osobné uctenie Kríža

a v pokoji zastaviť sa nad jeho umučením. Nech nám k tomu poslúži táto katechéza a domáca pobožnosť. Bolo by dobré, aby sme v tento deň vykonali (absolvovali) Krížovú cestu (Text KC ponúkame v závere).

KATECHÉZA NA VEĽKÝ PIATOK

Na Veľký piatok Cirkev neslávi eucharistickú obetu. V tento deň jediným obetným oltárom a jedinou obetou je Ježišov kríž. Veriaci sa snažia zúčastniť sa na tejto obete. Obety, ktorá v konečnom dôsledku neprináša bolesť a smútok, ale víťazstvo a radosť. Preto tento deň nie je dňom smútku. Je to slávnosť, slávnosť Kríža. Toho kríža, ktorý pre jedných je znakom hanby a pre iných najvzácnejším stromom života. Jedno je však isté, je to znak, okolo ktorého nik neprejde bez toho, aby si ho nevšimol. Keď sledujeme dianie v dnešnom svete, tak sami vidíme, ako často a s akou intenzitou sa dnes na kríž útočí, najmä na verejnosti. Stáva sa to preto, lebo Zlý nezabudol, že na tomto strome bol Ježišom premožený. On, ktorý mal hrdosť postaviť sa proti Bohu, zostal premožený tým, pre ktorého plnenie vôle Otca bolo najdôležitejšie, žil týmto – mojím pokrmom je plniť vôľu Otca.

         Ježiš Kristus, keď sa blížili dni jeho prechodu k Otcovi, čoraz častejšie a uvedomelejšie hovoril o tejto najbolestnejšej realite, o realite, že musí vypiť kalich Božieho hnevu, čiže celého, spáchaného zla človekom. Možno nás na tom niečo zarazí: Ten „Dobrý Boh“ sa hnevá? Avšak Biblia často hovorí o tom, ako Boh odpovedá na hnev človeka, ako ho trestá. Boh nemôže mlčať, keď vidí nevernosť a hnev človeka. Nemôže povedať: „Nič sa nedeje“. Hovorí jasne: „Vzbúrili ste sa proti mne a voči tomu nemôžem byť ľahostajný“.

         Spomeňme si na prekvapujúci text z Knihy Genezis, kedy sa človek dojednáva s Bohom. Dá sa povedať, že už na samom začiatku dejín spásy - Abrahám sa snaží u Boha prihovoriť za Sodomu. Licitujú sa šesťkrát a schádzajú sa až k desiatim spravodlivým, ktorí by mohli zachrániť mesto. Zvláštnym spôsobom však pri šiestej výzve prestávajú. Šesťkrát – číslo, ktoré znamená nedokonalosť, je posledné v licitácii. Prekvapuje nás, nie tak samostatný fakt dojednávania sa, ale skôr to, prečo Boh sám od seba nepreukázal milosrdenstvo a nezachránil mesto, ale zastavil sa práve pri šiestej výzve.

         Abrahám ako človek nemohol už prosiť ďalej - proti veľkému zlu, aké páchali obyvatelia Sodomy. Boh ako najspravodlivejší nemohol nepotrestať zlo, aby sa nerozryla hranica medzi dobrom a zlom. Číslo šesť je nedokonalé, a preto musel prísť ten siedmy, dokonalý, ktorý ako človek mohol prosiť o darovanie vín. Zároveň ako Boh mohol sám na seba prijať trest, a tak preukázať nám milosrdenstvo, ktoré zvíťazí nad súdom. Tým siedmym je Ježiš Kristus, ktorý na seba berie hriechy ľudstva. Známy teológ Hans Urs von Balthasar tak píše: Hnev Baránka je taký veľký ako hnev Otca; ale aby zmieril ľudstvo s Bohom, Ježiš pije kalich Božieho hnevu až do dna, znáša hrôzu konania a opustenia Boha hriešnikmi, berie na seba celú vinu svojich bratov – ľudí, a tým spôsobom kladie hranicu Božiemu hnevu. V ňom, trpiacom, ukrižovanom a oslávenom Ježišovi z Nazareta je všetko. Sv. Fulgencius z Ruspe hovorí o tom takto: Kristus pripravil v sebe samom všetko, vedel, čo je nutné (potrebné) pre našu spásu. On je zároveň kňazom a obetou, Bohom a svätyňou. Obetou skrz ktorú sme boli zmierení, svätyňou, v ktorej sme boli zmierení a Bohom, s ktorým sme boli zmierení.

         Práve v tomto spočíva tajomstvo smrti Ježiša na kríži a jeho zmŕtvychvstania – to nie je Syn, ktorý prijíma na seba Otcov hnev a Boh, ktorý platí za naše hriechy „akoby“ komusi silnejšiemu. To je Boh, ktorý voči nevyhnutnosti trestu za naše viny, sám to berie na seba a nám daruje odpustenie a slobodu. Hriechy dnešného sveta nie sú väčšie ako tie Sodomy. A predsa dnes Boh má s nami trpezlivosť, lebo zaplatil za nás cenou krvi. Boh, keď berie na seba kríž a skladá na ňom svoj život za nás, je tým siedmym, chýbajúcim dojednaním u Abraháma, vďaka ktorému máme život.

To je tajomstvo Kríža. Boh schádza do hĺbky našich neprávosti, roztrháva putá hriechov, uvádza do nového života, ale nadovšetko učí nás milovať. Uvádza nás do priepasti svojho umučenia a milosti.

Vo chvíli Ježišovej smrti sa rodí Nový Vyvolený Ľud, ktorým je Cirkev – Kristova Nevesta, ktorá je zverená Nepoškvrnenej Panne, ktorá stala pod Krížom bolesti svojho milovaného Syna. Ježiš sa dovolil pribiť na kríž za nás všetkých, aby na nás všetkých vylial milosť odpustenia a spásy.

Veľký piatok je teda sviatok. Je to deň pôstu, modlitby, zastavenia sa a „umŕtvovania“. Je to deň usmrtenia starého človeka s jeho pýchou a egoizmom. Je to zrodenie nového človeka, človeka lásky a obety. Často si myslíme, že nejaká oslava – znamená - dobre sa najesť, napiť, zabaviť sa s radosťou. Avšak spôsoby oslavy môžu byť rôzne. Veľký piatok, to je sviatok, ktorý slávime pôstom a tešením sa.

VEĽKOPIATKOVÁ DOMÁCA POBOŽNOSŤ

Začnime možno raňajkami. Na Veľký piatok máme prísny pôst. Čo tak dať si na raňajky s deťmi nekvasený chlieb? Stačí zmiešať múku s vodou a štipkou soli (ako na pirohy), vyvaľkať placky a opiecť ich na panvici alebo na plechu v rúre. Pre deti je to vzácna ochutnávka chleba, aký sa jedol v Ježišovej dobe, pre nás ostatných - celodenný pokrm.

Podvečer pripravme na vhodnom mieste, možno na domácom oltári, kríž a sviece.

Predsedajúci zapáli sviece, prežehná sa a povie: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.

Ostatní odpovedia:

Lebo si svojím krížom vykúpil svet!

Zopakuje sa to trikrát.

Dovoľme deťom, aby si kríž chytili do rúčok, aby si Ježiša pritúlili, aby Ho pohladili… Nechajme v tento deň pri kríži zapálenú sviečku.

Následné niekto precitá opis umučenia Pána Ježiša podľa Jána:

Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“ Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“ Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“ Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“ Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: „Hľa, váš kráľ!“ Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: »Som židovský kráľ.«“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“ Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Na chvíľku môžeme pokľaknúť.

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.

Po evanjelium predsedajúci vyzvie k modlitbe:

Ježiš zomrel na kríži za všetkých ľudí, za každého človeka. Preto teraz spolu s celou Cirkvou sa chceme modliť za všetkých ľudí – veriacich aj neveriacich, za potreby Cirkvi, a v tomto roku zvlášť za odvrátenie epidémie, za chorých a zdravotnícky personál a za naše rodiny.

Modlime sa piate bolestné tajomstvo sv. ruženca alebo Ruženec Božieho milosrdenstva (Dnes sa začína Novéna k Božiemu Milosrdenstvu).

Na zaver modlitby všetci hovoria:

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami ‒ aj nad dušami v očistci.

Modlime sa,

         Panie Ježišu Kriste, ty si splnil Otcovu vôľu až do konca, až po smrť na kríži, vypočuj naše pokorné prosby tak, ako si vypočul prosbu Dobrého Lotra na kríži a prijmi nás do svojho Kráľovstva. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

KRÍŽOVÁ CESTA NA VEĽKÝ PIATOK

 Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Rim 3,23-24

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že Ty, jediný spravodlivý, si sa obetoval za nás, aby sme tak mohli dosiahnuť ospravedlnenie zo svoje hriechy.

Túto krížovú cestu chceme obetovať za seba, za svojich drahých, za Svätého Otca a celú Cirkev, i za všetkých, ktorí trpia z dôvodu šírenia sa nákazy vo svete. Prosíme ťa, ukáž nám svoje milosrdenstvo. Ty nás síce upozorňuješ: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9,23) Ale ten kríž je už veľmi ťažký. Ale ty máš pre nás slová nádeje: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 28-30). Preto spomínajúc si slova sv. Petra: Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (1 P 5,7 ) vykráčame s tebou na Krížovú cestu, aby sme aspoň chvíľu niesli svoj kríž spolu s tebou. Aby sme ti ukázali, že chceme zotrvať pri tebe, aj keď je to ťažké.

I.Pán Ježiš je odsúdený na smrť

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, stojíš pred Pilátom, ktorý vydáva rozsudok, ktorý ťa súdi. Stojíš pred celým ľudom, ktorý sa chce zbaviť Boha z vlastného života. Si sám, nechali ťa aj tí, ktorí ťa uisťovali, že vždy budú s tebou a nikdy ťa neopustia. Sklamali, zradili. Hľa, človek, hovorí Pilát, Človek Boh, ktorý sa stal opusteným, vysmievaným, ale plným pokory a poslušnosti. Hľa, Človek Boh, Ježiš Kristus, ktorý prišiel medzi ľudí, aby splnil Otcovu vôľu, a preukazujúc svoju lásku, oslobodil nás od hriechu, ťažkostí, opustenosti a samoty.

Pane Ježišu, ďakujeme, že si teraz s každým človekom, tvojím dieťaťom, a spájaš sa s našou samotou, opustenosťou, opovrhovaním, so zradenými, nevinne odsúdenými, tými, ktorí prežívajú depresie, trápia ich temné myšlienky, so sklamanými. Spájame sa, Ježišu, s tebou.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

II.Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Ježišu Kriste, ty si prišiel medzi nás, aby si nám prejavil svoju bezpodmienečnú lásku. Ťažký kríž sa zjavuje vtedy, keď nemilujeme alebo neprijímame tvoju lásku.

Ďakujeme ti, Ježišu, za to, že ti môžeme odovzdať všetky naše ťažkosti každodenného života, naše hriechy a ich následky. Naše fóbie a strach. Spomeň si, čo je pre teba veľmi ťažké a odovzdaj to Kristovi. Ty, Ježišu, berieš na seba všetky naše starosti, aby sme mohli byť slobodní.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

III.Pán Ježiš padá po prvýkrát

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Je to len začiatok cesty, niekoľko krokov a Ježiš už padá pod ťarchou kríža, môjho kríža, mojich ťažkostí a hriechov, ktoré vzal na seba. Aby splnil vôľu Boha, musí vstať.

Ďakujeme ti, Ježišu, za to, že si vždy pri nás a podávaš nám ruku, pomáhaš nám zodvihnúť sa. Ty, Ježišu, dvíhajúc nás z blata hriechu, vlastných závislostí, zotročený, vinieš nás k sebe a preukazuješ nám svoju lásku. Vedieš nás ďalej, hovoriac, aby sme sa nepozerali za seba a nepochybovali v tvoje milosrdenstvo. Ďakujeme ti, že si s nami počas našich pochybností, starostí, prvých pádov a dvíhaš nás svojou mocou.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

IV.Pán Ježiš stretáva Matku

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Keď poznáš Máriu a máš s ňou vrúcny vzťah – to je vynikajúce! Ale keď je to inak, tak vedz, že: Mária ťa veľmi miluje a chce ťa sprevádzať tak, ako sprevádzala Ježiša. Pozvi ju do svojho života, do svojej rodiny. Zvlášť keď sa bojíš.

Tebe, Ježiš, ďakujeme za to, že stretávajúc sa so svojou Matkou na krížovej ceste dotýkaš a uzdravuješ všetky choré, toxické, nesprávne vzťahy v rodinách, vzťahy medzi deťmi a rodičmi, medzi súrodencami, manželmi a celými rodinami. Odovzdávame ti, Ježišu, všetky záležitosti, týkajúce sa našich vzťahov.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

V.Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Šimon sa ocitol náhodou na tvojej krížovej ceste, Pane Ježišu, a hneď bol prinútený ti pomôcť. Ako mnoho ľudí sa pozeralo na tvoju námahu, ale nikto nechcel pomôcť, aby ho nevysmiali. Všetci sa dobre bavili, pozerajúc sa na to, ako ťa týrajú vojaci. Avšak, nebola to náhoda, že sa práve tam vyskytol Šimon. Náhody neexistujú, iba Božia vôľa.

Ďakujeme ti, Bože, že nám do cesty posielaš osoby, ktoré nám pomáhajú, v ktorých žiješ ty a prichádzaš nám na pomoc v našich biedach. Dobrorečíme ti, Bože, že nám dávaš odvahu a silu pomáhať iným v situáciách, v ktorých sa nám prostredie posmieva. Len tvojou mocou, Bože, môžeme slúžiť a podporovať tých, ku ktorým nás posielaš svedčiť o tebe. Ty totiž pôsobíš skrze svoje deti.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

VI.Veronika podáva Ježišovi ručník

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Veronika ti pri utieraní tvojej tváre, Ježišu, uľavuje. Ty nesieš naše ťažkosti a hriechy, čo my môžeme pre teba urobiť, aby sme ti uľavili? Koľko a akej odvahy potrebujeme, aby sme v samotnom centre, vo „svetle reflektorov“ našli odvahu pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú?

Ježišu, ďakujeme ti, že nám dávaš odvahu a robíš nás schopnými byť s tými, s ktorými svet aj najbližšie okolie zle zaobchádza, ktorí nemajú nikoho, ktorým môžeme priniesť úľavu. Ďakujeme Ježišu, že si s osobami, ktoré sú odsudzované za svoje skutky, nemajú šancu na obranu, ani nemajú nikoho, kto im môže priniesť úľavu. Ďakujeme, že si s tými, na ktorých všetci krivo zazerajú, ohovárajú ich a osočujú.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

VII.Pán Ježiš padá po druhýkrát

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Prvý pád..., prvá porážka –už to bolo... už je za mnou. A tu znova pád, druhý pád, prečo? Kde som stratil Boha? Žijem s Bohom každý deň?

Ďakujem ti, Ježišu, že sa dotýkaš našej pýchy, učíš pokore, zvlášť spojenej s našou nábožnosťou, s našim farizejstvom: koľko modlitieb sme sa pomodlili, koľko svätých miest navštívili, koľkých a akých duchovných cvičení sme sa zúčastnili... ďakujeme, že nám ukazuješ cestu, cestu len spolu s tebou, každý deň s tebou, v priamom vzťahu k tebe a k blížnym, v ktorých žiješ ty. Ty nás dvíhaš z našich pádov. V pokore stojíme pred tebou a pozývame ťa k našim pádom, ktoré sú spojené s našou nábožnosťou. Len s tebou, Pane, je opravdivé víťazstvo, skutočná výhra, pravdivé obrátenie a ozajstný život. To ty zvíťazíš nie moje „KOĽKO“.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

VIII.Ježiš napomína plačúce ženy

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Na Ježišovej ceste stoja plačúce ženy, no on nechce tento plač, a tak ihneď upriamia ich zaplakané oči na Otca. Ako keby hovoril: nenariekajte nado mnou, ale snažte sa, aby láska Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorá sa teraz napĺňa, nevyšla nazmar, ale aby priniesla ovocie vo vašich rodinách a prostredí, v ktorom žijete. Aby krv nebola vyliata nadarmo.

Ďakujeme ti, Ježišu, že nás oslobodzuješ od ponosovania sa nad sebou, od zveličovania problémov. Ďakujeme ti, že uzdravuješ tie rodiny a vzťahy, v ktorých vznikajú výčitky, kde sú stavané múry, ľudia sa navzájom urážajú a prestávajú sa so sebou navzájom rozprávať.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

IX.Ježiš upadá po tretíkrát

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Môj Ježišu, padám pod ťarchou nezhôd, znechutený, sú dni ktoré nechcem, lebo ma vedú dolinami smútku, stiesnenosti, bôľu, bezmocnosti, nepochopenia. Dni plynú a zakráda sa pokušenie vzdať sa a neveriť. Voláme o pomoc: Ježišu, Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou. Tebe zverujem svoju cestu. Ježišu, dôverujem ti.

Ježišu, ďakujem ti, že si so všetkými, ktorí prežívajú stav vyčerpania, temnoty, strachu, trápenia, zúfalstva. Ďakujem ti, že vlievaš do našich sŕdc novú silu. Ďakujem ti, Ježišu, že nás dvíhaš z každého pádu mocou svojej lásky a milosrdenstva.

X.Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, obnažený, zhanobený, zahanbený, zľutuj sa nado mnou, zmiluj sa nad nami. Odprosujeme ťa, Bože, za to, že svojim správaním, zmýšľaním, skutkami, slovami sme zahanbili, obnažili a zosmiešnili teba v našich blížnych – zmiluj sa nad nami, Pane.

Ďakujeme ti, Ježišu, lebo ty si teraz s každou osobou, ktorá bola sexuálne zranená slovami, skutkami, psychickým či fyzickým násilím. Ďakujeme ti, lebo ty si teraz s každou osobou, ktorá má ťažkosti s poškodzovaním svojho tela skrze pornografiu, alkoholizmus, drogy, rôzne iné zotročenia a samovražedné sklony. Ďakujeme ti, Ježišu, lebo si s každým, kto je obnažený, ponížený a bezmocný. Odovzdávame ti teraz, Ježišu, všetko, v čom sa cítime byť obnažení, ponížení a bezmocní.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

XI.Ježiš je pribitý na kríž

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Ďakujeme ti, Ježišu, že si sa z lásky k nám, k svojim deťom, dovolil pribiť na kríž, aby si tak splniť vôľu Boha Otca. Ďakujeme ti, lebo si priniesol kríž s našimi ťažkosťami a hriechmi na miesto, kde si dovolil, aby ťa pribili na kríž, aby si prekonal zlo a spasil nás. Ďakujeme ti, náš Spasiteľ.

Ježišu, spolu s Máriou stojíme pri tvojom kríži, na ktorý ťa pribili. Nemôžeš sa hýbať, všetko ťa bolí, každý pohyb je nepredstaviteľná bolesť, každý nádych je utrpenie. Boh - Človek sa stáva bezmocným, aby spasil svoje deti.

Ďakujeme ti, Ježišu, lebo si s tými, ktorí sú bezmocní v životných situáciách (v závislosti v rodine, v bolestiach, ktoré sa nedajú utíšiť, v nezamestnanosti, v nedostatku finančných prostriedkov). Ježišu, ďakujeme ti za to, že môžeme stáť pod krížom a zjednotiť sa v našej bezmocnosti s tebou.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

XII.Ježiš na kríži zomiera

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Bože, je dokonané. Pred tým, kým Ježiš odovzdal svojho Ducha do rúk Otca, podrobne splnil Otcovu vôľu – láskyplnú misiu spásy svojich detí. Pred skonaním bol umučený a preukázal svoje milosrdenstvo, keď odpustil všetkým, ktorí sa pričinili o jeho smrť a utrpenie. Smrť Boha - Človeka. Keď stojíme pri Ježišovom kríži, zjednoťme sa s Ježišom a odovzdajme mu všetkých, ktorí nás zranili, ktorí nám ublížili počas celého nášho života, najmä tých, ktorým nám je zaťažko odpustiť.

Ďakujeme ti, Ježišu, že svojou mocou nás robíš schopnými odpúšťať týmto osobám. Ďakujeme ti, že oslobodzuješ naše srdcia od neustáleho rozpamätávania, trápenia sa, utekania pred týmito osobami. Ďakujeme, že nám dávaš silu a odvahu stáť pred nimi bez strachu.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

XIII.Ježiša snímajú s kríža

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Ježišu, tvoje telo sňali z kríža. Drží ho Matka Mária, ktorá bola po celý čas pri svojom Synovi a vo svojom srdci rozjímala o všetkom, čo sa stalo. Prežíva bolesť zo smrti Syna. Bolesť predpovedanú Simeonom pri obetovaní Ježiša v chráme. Aj vtedy si, Mária, držala svojho Syna v náručí. Súhlasila si a splnila si Božiu vôľu do konca.

Ďakujeme ti, Bože, lebo skrze Máriu nám ukazuješ, ako máme plniť Božiu vôľu. Mária je pre nás vzorom, ako rozjímať Božie Slovo. Ďakujeme, lebo tak veľa ľudí trpí stratou svojich blízkych a ty sa ich dotýkaš milosťou zmierenia sa s Božou vôľou.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

XIV.Ježiša pochovávajú

K. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.

L. Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, ležíš v hrobe! Môžeme sa opýtať: ako si to mohol dopustiť? Však ty sám si o každého bojoval, liečil si choroby, kriesil si mŕtvych! Urobil si toľko zázrakov a napriek tomu si dovolil prijať takú mučenícku smrť. Mnohí v teba neverili, neverili v tvoje zázraky, v tvoje slová, ale vôľa Otca bola – spasiť všetky Božie deti. Splnil si ju dokonca. Telo ostáva na chvíľu v hrobe, lebo Božie milosrdenstvo sa dotkne ešte zosnulých, ktorí sú v priepasti smrti.

Ďakujeme, Bože, za tvoje milosrdenstvo, ktoré preukazuješ všetkým svojim deťom, ďakujeme, že si zostúpil k zosnulým, aby si vykúpil aj ich. Ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorou nás obdarúvaš. Ďakujeme za to, že si s nami až do skončenia sveta. Amen

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,

L. Aj nad dušami v očistci.

Pane Ježišu, ďakujeme ti, za tvoju obetu na kríži. Ďakujeme ti, že sme ťa teraz mohli v duchu sprevádzať na krížovej ceste. Uvedomujeme si, že len vtedy, ak s tebou odumrieme tomuto svetu, môžeme byť zrodení pre večný život v tvojom kráľovstve.