Kristus vstal z mŕtvych... Aleluja!

ZmartwychwstanieSo ženami z evanjelia Veľkonočnej nedele v mysli vyjdime ku Kristovmu hrobu. Ony boli svedkami zemetrasenia, lebo zostúpil Pánov anjel a odvalil kameň. A počujme ako im aj nám hovorí: Vy sa nebojte! ... Kristus vstal z mŕtvych, ako povedal. O ženách evanjelium hovorí: Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i veľkou radosťou bežali oznámiť to jeho učeníkom. (Mt 28, 1-10)

Nech táto zvesť naplní naše srdcia i duše radosťou zo zmŕtvychvstalého Pána a Jeho prítomnosťou. Nech On pozdravujúci apoštolov: Pokoj vám! je našou silou i svetlom vo všetkých chvíľach nášho života. Predovšetkým v tých, ktoré práve prežívame. Pamätajme, že na nijakom víruse, ani jeho ďalekosiahlych dôsledkoch, či iných skutočnostiach, ktoré prinášajú do nášho života obavy, strach, neistotu, smútok - ale jedine na Kristovom vzkriesení všetko v našom živote stojí a padá. Bez neho by bol celý náš život nezmyslom.

Kristus vstal z mŕtvych... Alleluja! Pokoj vám. Takto sa dnes i po tieto dni pozdravujme navzájom. My kresťania, buďme pravými svedkami Kristovho vzkriesenia! Plní tej radosti, s ktorou ženy bežali od prázdneho hrobu k apoštolom zvestovať im Radostnú zvesť. Plní moci Kristovho Ducha Svätého, v ktorej sa apoštoli rozišli do celého sveta ohlasovať Vzkrieseného a Jeho evanjelium.

Pápež František vo svojom apoštolskom liste Radosť evanjelia píše: Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. A zdôrazňuje, že: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom. Tí, čo prijímajú jeho spásu, sú oslobodení od hriechu, od smútku, od vnútornej prázdnoty, od izolovanosti. S Ježišom Kristom sa vždy rodí a znovuzrodzuje radosť.“ Ďalej sa Pápež obracia na veriacich kresťanov, aby nás pozval na novú etapu ohlasovania evanjelia, ktorá sa vyznačuje práve veľkonočnou radosťou. Takto nám ukazuje cestu napredovania Cirkvi, našu cestu v najbližších rokoch.

Nech nám srdce napĺňa radosť v týchto chvíľach a vždy, keď sa stretávame so vzkrieseným Kristom. Nebuďme kresťanmi, ktorých život je, ako pôst bez Veľkej noci. Požehnaný čas!

P. Róbert Gajderus, OFMConv.