Emauzskí učeníci

W drodze do EmausDvaja z Ježišových učeníkov odchádzajú z Jeruzalema pohnutý Veľkonočnými udalosťami , možno stále ešte vyľakaní, celkom iste sklamaní a smutní: - A my sme dúfali... - a On je mŕtvy. Obrovská ťarcha, obrovské sklamanie, kameň podobný tomu, ktorý privalili na Ježišov hrob, leží na ich srdci. Tri roky prebývania s Ježišom, počas ktorých počúvali jeho slová a vstrebávali jeho náuku, boli svedkami mnohých zázračných udalostí. Vyzeralo to tak skutočne. Všetko je preč...!?

Uprostred tejto ich bolesti približuje sa ku ním sám Vzkriesený Pán. Kráča spolu s nimi v rozpoložení, v ktorom sa nachádzajú. Približuje sa im predovšetkým na duchovnej rovine. Dotýka sa ich rán. Začína proces uzdravovania. Veľmi jemne, citlivo: - O čom sa to cestou zhovárate? – najprv je potrebné, aby vyliali svoju bolesť, všetko to zlé, čo rozjatruje ich rany, aby to vyliali pred Bohom. - Ty si vari jediný, ktorí nevie čo sa v týchto dňoch stalo v Jeruzaleme... A opäť veľmi citlivý dotyk Boha: - a čo? – rozprávajte, zbavte sa tej bolesti, sklamania, ktorá vás zvnútra rozkladá a nedovolí vám vidieť skutočnosť v pravom svetle.

Až teraz je čas začať dávkovať liek: - Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

A srdcia učeníkov začínajú ožívať. Pozvoľna sa vyslobodzujú spod obrovskej ťažoby hrobového kameňa. Stále ešte prítomný strach a zúfalstvo však už riedi záblesk nádeje: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil... Uzdravenie je proces, ktorý potrebuje čas, aby chorý opäť nadobudol silu a mohol sa vzpriamiť, zodvihnúť hlavu a pokračovať v ceste. - Vošiel teda a zostal s nimi.

Vzkriesený Kristus aplikuje aj ďalší liek, aby učeníci došli k plnému uzdraveniu, k videniu skutočnosti v pravom svetle: - vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. - Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? Spoznali ho – Učiteľa, Majstra, Vzkrieseného Víťaza - uprostred svojej reality...

A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Milí Priatelia, príbeh Emauzských učeníkov je príbehom mnohých z nás. Pouvažuj dnes. A nezabudni na svojej ceste...

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=tkhK4JHQXfY

P. Róbert Gajderus, OFMConv.