Týždeň modlitieb za duchovné povolania

powołanieNa budúcu nedeľu budeme sláviť 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Štvrtá veľkonočná nedeľa, nazývaná aj nedeľou Dobrého pastiera, od čias pápeža sv. Pavla VI. je dňom, v ktorom sú veriaci pozvaní k osobitnej modlitbe za kňazské a rehoľné povolania.

K tomuto dňu Svätý Otec František napísal posolstvo „Slovo povolania“. Štyrmi kľúčovými slovami Františkovho posolstva, sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Tieto slová a zároveň aj postoj majú sprevádzať všetkých tých, ktorých Pán povolal či už do manželstva alebo na cestu kňazstva, či rehoľného života. Ako východisko k svojmu zamysleniu Svätý otec použil evanjeliovú udalosť nočnej búrky na Tiberiadskom jazere.

Vďačnosť je postojom povolanej osoby voči Ježišovi za to, že on je tým, ktorý nám „ukazuje breh, na ktorý máme ísť, a kto nám ešte predtým dáva odvahu vstúpiť do loďky; je to on, kto sa ešte predtým, ako nás povolal, stáva naším kormidelníkom, aby nás sprevádzal, aby nám ukazoval smer, aby zabránil nášmu stroskotaniu na útese nerozhodnosti; ba dokonca, aby nás urobil schopnými kráčať po rozbúrených vodách“ – píše Svätý Otec.

Odvaha, ako hovorí František, je potrebná k tomu, aby sme boli schopní vybrať si cestu, ktorú nám Pán vytýčil. „Keď sme povolaní zanechať náš bezpečný breh a prijať nový životný stav – ako je manželstvo, služobné kňazstvo, zasvätený život – prvou reakciou je často „prízrak nedôverčivosti“: to nie je možné, aby toto povolanie bolo pre mňa; skutočne je to správna cesta? Chce Pán toto skutočne odo mňa?“ Kladná odpoveď na Pánovo povolanie si z našej strany vyžaduje odvahu.

Námaha. Pápež Františke hovorí: „Každé povolanie zahŕňa úsilie.“ Bez námahy nie sú ani manželia, ani kňazi a ani rehoľné osoby schopní „kráčať po vodách, teda vziať do rúk svoj život a dávať ho do služby evanjeliu, deň čo deň konkrétnym spôsobom“.

Chvála. Ten, ktorý je povolaný, uznáva Ježiša ako jediného Pána svojho života a vie, že on ho vedie za ruku a je pripravený vždy ho zachrániť. Toto vedomie napĺňa srdce povolaného chválou. Chvála, ako zdôrazňuje Kristov námestník, je: „vnútorný postoj Najsvätejšej Márie, ktorá bola vďačná za to, že Boží pohľad spočinul na nej; odovzdala vo viere svoje obavy a nepokoj, s odvahou prijala toto povolanie a spravila zo svojho života večný chválospev na Pána.“

Drahí naši priatelia, chceme každého z vás pozvať k zjednoteniu sa s nami v spoločnej modlitbe za nové povolania k manželskému stavu, ale aj ku kňazstvu a zasvätenému životu. Potrebujeme dobré a sväté manželské páry, ale aj dobrých a svätých kňazov, rehoľných bratov a sestričky. V našej bratislavskej komunite budeme každý deň od pondelka 27. apríla do nedele 3. mája vo večerných hodinách adorovať Ježiša vo Sviatosti oltárnej a vyprosovať nové povolania k manželstvu, služobnému kňazstvu i zasvätenému životu.

V priebehu Týždňa modlitieb za duchovné povolania niektorí z našich bratov na minoritskej internetovej stránke predstaví dejiny svojho povolania. Prosme „Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“.

P. Lucián M. Bogucki, OFMConv.