Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

wniebowstąpienie

Občas nám to niekto spočíta v novinách, občas si to spočítame sami: ako je nás kresťanov málo, aký máme malý význam v celej krajine , ako nás bolo viac, ako nás ubúda a podobne. Občas niekto z nás síce začne hovoriť nahlas, aby to vyzeralo, že je nás viac, ale ono to samozrejme nepomôže. Je nás málo, je to pravda. Ale Ježišových učeníkov bolo ešte menej.

Keď Ježiš odchádza k Otcovi, zanecháva za sebou jedenásť apoštolov a niekoľko stúpencov. Od tejto hŕstky je ťažko možné niečo čakať. A najviac opúšťa ich Majster a Pán. Ale necháva prisľúbenie: „ ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ To je slovo! Čo ono vlastne znamená? To, že Pán je prítomný uprostred nás vo svojom Duchu, ktorého prisľúbil a vďaka ktorému poznávame Otca i Syna a význam nášho kresťanského povolania. „Bratia, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali,“ píše Efezanom apoštol Pavol, a aby sme ho používali, nie ako svoju vlastnú moc, ale ako výbavu pre Božie dielo, aby sme „učili a krstili všetky národy“.

Sme v pokušení spomínať, ako to bolo pred päťdesiatimi, šesťdesiatimi rokmi, koľko nás bolo, ako sme to všetko vedeli atď. Práve toto ale Ježišovi učeníci po jeho Nanebovstúpení nerobili. Isteže, hovorili o tom, čo Ježiš konal a učil za svojho pozemského života. A čo viac potvrdzovali to svojimi činmi. Boli naplnení silou z výsosti a bolo to poznať. Ani dnes nie je možné robiť nič iné. Ježišovu náuku musíme potvrdzovať svojimi skutkami. Potrebujeme k tomu moc z výsosti. Nie na štátom garantovaných výhodách, ale na prijatej Božej moci stojí Cirkev. Tá ju robí uprostred tohto sveta neporaziteľnou a skutočne potrebnou. Práve to je odkaz Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych a vstúpil do neba.

Blížime sa ku svätodušným sviatkom. Nemali by to byť pre nás sviatky, kde sa len spomína, čo a ako bolo. Svätodušné sviatky majú byť sviatkom Cirkvi, ktorá žije dnes a tu. Pretože teraz a tu potrebujeme byť naplnení silou z výsosti. Dnes máme byť Ježišovými svedkami. Dnes s ostatnými učeníkmi máme „učiť a krstiť všetky národy“. Dnes sa treba otvárať tomu, čo Boh dáva.

P. Lucián Mária Bogucki OFMConv.