Kartuziáni majú nového generálneho priora

.

V sobotu 22. septembra prebehla voľba nového generálneho predstaveného kartuziánskeho rádu. V poradí 73. generálnym priorom kartuziánov sa po jednomyseľnej voľbe stal Dom François Marie Velut O. Carth.

kart

Dom François Marie Velut, narodený 30. decembra v roku 1948 sa vlastným menom volal Michael Velut. V roku 1970 vstúpil do rehole Malých bratov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (asketické mníšske spoločenstvo založené na duchovnom dedičstve bl. Charlesa de Foucaulda) a venoval sa fatimským zjaveniam Panny Márie, zvlášť tretiemu tajomstvu z Fatimy o ktorom napísal viacero publikácií. Ako uznávaný odborník vo svojom teologickom odbore bol 24. novembra v roku 1985 pozvaný prednášať na teologickom sympóziu vo Vatikáne.

V decembri roku 1989 sa definitívne rozhodol vstúpiť medzi kartuziánskych mníchov a požiadal o prijatie do Veľkej kartúzy, materského kláštora kartuziánskeho rádu, ktorý sa nachádza vo francúzskych Alpách neďaleko Grenoble. Prvé sľuby zložil 25. decembra v roku 1991. Potom zastával úlohu prokurátora – mal na starosti materiálne zabezpečenie kláštora a kontakt s vonkajším svetom. Neskôr slúžil ako generálny sekretár rádu.

V roku 2001 bol preložený do kláštora v Portes, kde mu zverili úlohu priora a vychovávateľa novicov a túto úlohu plnil až do svojho zvolenia za generálneho priora.

Kartuziánski mnísi žijúci podľa reguly svätého Benedikta a svojich konštitúcií sú najviac uzatvoreným mníšskym spoločenstvom v západnej cirkvi. Svoje kláštory stavajú na odľahlých miestach a vyhýbajú sa akejkoľvek komunikácii s vonkajším svetom.

Rád založil sv. Bruno v roku 1084. Na Slovensku pôsobili kartuziáni na Skale útočišťa v Slovenskom raji a v Červenom Kláštore. Dnes žije po celom svete približne 400 kartuziánov a kartuziániek.