Cirkev v Maďarsku o novej ústave

Maďarsko (12. jan. 2012, RV) – V týchto dňoch rezonuje nielen v európskych médiách otázka novej maďarskej ústavy. Ako túto novú ústavu vidí maďarská cirkev približuje pre Vatikánsky rozhlas pomocný biskup arcidiecézy Ostrihom-Budapešť Mons. János Székely, ktorý je zároveň biskupským vikárom pre kultúru, vzdelávanie a pastoráciu migrantov:


Súčasná maďarská vláda dáva zaznieť tým hodnotám, ktoré majú zásadný význam aj pre Cirkev. Nová ústava začína spomienkou na Boha v preambule, potvrdzuje, že ľudský život sa musí chrániť od jeho počatia a vyhlasuje, že Maďarsko chráni inštitút rodiny, ktorá je životným zväzkom medzi mužom a ženou. Ústava ďalej upresňuje, že rodina je základom pre prežitie obyvateľov a že pri stanovovaní výšky daní, rovnako poplatkov za vzdelávanie detí, musí byť braná do úvahy. Je jasné, že sa toto potvrdenie základných hodnôt mnohým európskym intelektuálom nepáči, ba čo viac, vedie ich to k útokom. Okrem toho, maďarská vláda uložila dodatočnú, prechodnú daň bankám v dôsledku ekonomickej krízy. Takéto rozhodnutie veľmi znepokojuje finančný svet. To sú hlavné dôvody útoku na maďarskú vládu.“

Biskup ďalej spomína sporný zákon o médiách a zdôrazňuje, že pôvodný návrh bol prehnaný, ale nové, prijaté znenie zákona, je v plnom súlade s európskym právom. Dotýka sa aj zákona o cirkvách: „Cieľom tohto zákona je vziať právnu subjektivitu cirkvám, ktoré vznikli za účelom zisku. Je dôležité vedieť, že v Maďarsku, na rozdiel od Talianska, školy a sociálne a zdravotnícke zariadenia vedené cirkvami dostávajú od štátu rovnaké finančné príspevky ako štátne zariadenia. Z tohto dôvodu vzniklo mnoho fiktívnych cirkví za jediným účelom, ktorým je obohatiť sa zo štátneho rozpočtu. Cirkvi, ktoré nespĺňajú kritéria zákona pre uznanie právnej subjektivity, môžu pokojne existovať ďalej, ale nedostanú viac finančnú pomoc štátu. Samozrejme, že súčasná vláda urobila viacero chýb čo sa týka zákona o centrálnej banke a jej nezávislosti. V iných veciach sa vláda mala v prvom rade dohodnúť s inými bankami. Toto vyvolalo nevôľu. Teraz však už takáto vzájomná dohoda existuje. Podľa môjho názoru, súčasná maďarská vláda podporila základné ľudské a kresťanské hodnoty a z tohto dôvodu je objektom mnohých útokov.“