Stretnutie Dominika a Františka

Dunajska Luzna miniNa sviatky svojich zakladateľov sa dominikáni a františkáni vzájomne navštevujú.

Otcovia dominikáni z konventu v Dunajskej Lužnej tentokrát pozvali za kazateľa pri slávnosti ich zakladateľa (8. augusta) pátra Jozefa Sukeníka pôsobiaceho v Bratislave, Karlovej Vsi.

Páter Jozef vo svojej homílii najskôr spomenul stretnutie dvoch zakladateľov žobravých rádov, ktoré sa malo odohrať v Ríme počas Štvrtého lateránskeho koncilu. Podotkol, že sv. Dominik a sv. František boli veľmi odlišné osobnosti. Táto odlišnosť je dodnes viditeľná v rozdielnom charaktere rehoľných spoločenstiev, ktoré založili. Jeden bol vzdelaným intelektuálom, druhý jednoduchým a prostým človekom. Sv. Dominik sa musel učiť, ako osloviť jednoduchých ľudí a pomôcť im prijať do srdca základné pravdy viery. Objavil vhodný nástroj v podobe jednoduchej modlitby sv. ruženca. Sv. František sa zase na svojej ceste musel naučiť, že pravú vieru môže brániť iba ten, kto jej dobre rozumie. Po počiatočnom váhaní dovolil bratom, aby študovali. Obaja svätci, Dominik i František, vykročili na cestu, v ktorej sa stretli predovšetkým ako dvaja učeníci - ľudia hľadajúci pravdu, pokorne načúvajúci Bohu i svojim bratom.

Komunita otcov dominikánov v Dunajskej Lužnej sa radí k menším spoločenstvám tohto rádu v slovenskej provincii. Jej apoštolát sa okrem farskej pastorácie zameriava aj na edukačnú prácu medzi deťmi a mládežou. Dominikáni sú aktívni v ružencovom apoštoláte, vo vedení exercícií a ľudových misií. Sú vyhľadávanými kazateľmi a spovedníkmi.