Sviatok Sv. Františka

Brat Masseo sa akoby zo žartu spýtal sv. Františka: "Prečo práve teba? Prečo práve teba?" Svätý František povedal...

Svätý František povedal: "Čo tým chceš povedať?" Brat Masseo odvetil: "Prečo práve teba nasleduje celý svet a všetci ľudia ta chcú vidieť, počuť a poslúchajú ta? Ved nemáš ani peknú postavu, nevynikáš v nijakej vede a nie si ani z urodzenej rodiny. Prečo ťa teda celý svet nasleduje?"

Kým bol sv. František

Narodil sa roku 1181 alebo 1182. Jeho rodičmi boli bohatý obchodník Peter Bernardone a Pika pôvodom Francúzka. Ako znak zvláštneho Božieho vyvolenia mal František prísť na svet podla legendy v maštali nachádzajúcej sa na prízemí otcovského domu. V rokoch mladosti František spoznal, co je to pohodlný život, prepych, aká je sila peňazí, ktorými sa získava všeobecné uznanie; bol vyhľadávaným vodcom baviacej sa spoločnosti. Ako 18 ročný mladík sa zúčastnil vojny proti Perugii. Dostal sa do zajatia, v ktorom bol skoro celý rok. Počas obdobia rekonvalescencie a v ďalších rokoch (1205 až 1209), dozrieva vo Františkovi idea zrieknutia sa všetkého a nasledovania Ježiša Krista. K tomuto obdobiu sa viaže tajomný sen v Spoleto, stretnutie s Ukrižovaným v kostole sv. Damiána, zrieknutie sa otcovského majetku a rozhodnutie žit v úplnej chudobe a pripojenie sa prvých spoločníkov. 

V priebehu niekoľkých rokov po svojom obrátení svojím príkladom František nadchýna všetky spoločenské vrstvy. V skľúčených srdciach roznecuje oheň lásky Ježiša Krista, zjednocuje ľudí a tých, ktorí im vládnu. Hnevlivých a vzdorujúcich privádza na cesty miernosti a jemnosti. Všetkým ohlasuje Kristovo posolstvo, ktoré zhŕňa do pozdravu Pokoj a dobro. 

K Františkovi sa pripájajú aj zbožné ženy, prvá spomedzi nich je sv. Klára. On je tým, ktorý pre dobro duší získal pre malý kostolík Panny Márie Anjelskej porciunkulové odpustky. V zanietení pri hlásaní evanjelia všetkým národom nebojí sa stretnúť na svojich misijných cestách po Východe aj so sultánom. Z lásky k svojmu Majstrovi prijíma od neho ako dar päť rán. Láska k Ukrižovanému ho učí milovať druhého človeka, ale tiež celé stvorenie. Všetko stvorenie je jeho bratom a sestrou. 

So svojím Pánom sa naveky spojil 3. októbra 1226 v Porciunkule, kedy jeho bratia spievali žalm: "Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím Pána..." (Ž 142). 

Modlitba Jána Pavla II. k sv. Františkovi

"Sv. František ty si priblížil Krista ľudom svojej doby: pomáhaj nám teraz priblížiť Krista našej dobe, tejto ťažkej a kritickej dobe. Pomáhaj nám! Naša doba veľmi túžobne očakáva Krista, aj keď veľa ľudí si to v dnešných časoch neuvedomuje. Pomáhaj nám, sv. František z Assisi, priblížiť Krista cirkvi a dnešnému svetu! Ty, ktorý si celou dušou spoluprežíval osud svojich súčasníkov, pomáhaj nám, aby sme so srdcom, ktoré je blízke srdcu Vykupiteľa, ochotne spolu znášali život našich súčasníkov: ťažké sociálne, hospodárske a politické problémy, problémy kultúry a modernej civilizácie, všetky trápenia dnešného človeka, jeho pochybnosti, jeho odmietania, jeho odchýlky, jeho napätia a komplexy, jeho nepokoj. Pomáhaj nám toto všetko preložiť do jednoduchej a plodnej reči evanjelia. Pomáhaj nám nájsť riešenia z ducha radostného posolstva, aby sám Kristus mohol aj ľudom našich čias byt, cestou, pravdou a životom..."