Bratislava

Bratislava: Sviatok Zjavenia Pána

Na Sviatok Zjavenia Pána sa už tradične svätia príbytky.

Ľudia si z kostolov odnášajú požehnanú „trojkráľovú vodu“ a kriedu, aby si v týchto sväteninách priniesli do svojich domov Božie požehnanie.

Podobne činia aj bratia minoriti. V tento deň sa vo všetkých komunitách požehnávajú izby bratov a spoločné priestory. Predstavený, alebo nim určený brat, modliac sa a kropiac svätenou vodou kláštorne miestnosti vzýva Božiu milosť nad jednotlivými bratmi aj nad ich prácou.

Samotnú kláštornú „koledu“ predchádza žrebovanie svätých patrónov pre jednotlivých bratov a pre kláštor alebo dokonca pre kustódiu. Kustódialnym patrónom v najbližšom roku bude bl. Anna Kolesárová, a mottom sú slova od sv. Jána Pavla II. „Každý človek v sebe nesie nevýslovnú hodnotu. Túto hodnotu dostáva od Boha, ktorý (...) stvoril nový poriadok medziľudských vzťahov. V novom poriadku je človek oveľa viac oným jediným tvorom na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého, a zároveň je osobou podobnou Bohu, ktorá sa môže plne nájsť len v úprimnom sebadarovaní“.

Text: br. Lucián; foto: br. Peter