Bratislava

V škole o zasvätenom živote

Sestry vykupiteľky Monika a Stellamaris spolu s minoritom bratom Tomášom M. rozprávali v Spojenej škole sv. Františka v Bratislave o zasvätenom živote.

Táto návšteva sa uskutočnila z impulzu pátra Luciána pri príležitosti Dňa zasväteného života, ktorý sa vďaka sv. Jánavi Pavlovi II. už 26 rokov slávi 2. februára, na sviatok Obetovania Pána. Hoci sa program našej návštevy kvôli karanténam tried každý deň menil, nakoniec všetko dobre dopadlo.

V stredu 2. februára sme navštívili 4 triedy a vo štvrtok 5 tried druhého stupňa ZŠ a gymnázia. V každej triede sme sa najskôr študentov opýtali, č vedia, kto sa môže stať zasvätenou osobou: kňazom, rehoľným bratom alebo rehoľnou sestrou. Správna odpoveď bola jednoduchá: každý, koho Boh povoláva. Pre ilustráciu sme sa so študentami podelili našimi príbehmi povolania, ktoré sú veľmi pestré a originálne. Ak po zodpovedaní otázok zostalo trochu času, brat Tomáš dal študentom praktické rady na rozoznanie svojho povolania, sestra Monika predstavila kongregáciu sestrier vykupiteliek a jej zakladateľku bl. Alfonzu Máriu Eppingerovú a sestra Stellamaris sa podelila misijnými skúsenosťami z Kamerunu.

Návšteva každej triedy bola pre nás obohatením, ale zvlášť nám utkveli v pamäti dve triedy: v jednej boli prítomní iba štyria študenti, ale od študentov doma sme dostali prosbu, aby sme im všetko nahrali a poslali a v druhej triede sme pre veľký záujem o diskusiu zostali o hodinu dlhšie (týmto ďakujeme pani učiteľke, že nám to umožnila).

Na záver mi zostáva už len vysloviť prianie, aby sa podobné návštevy podarilo zopakovať aj na ďalších školách...

text: br. Tomáš M
foto: br. Tomáš M. & Monika V.