Bratislava

Karlovešťania putovali do Svätej Zeme

Karloveská farnosť v dňoch od 9. do 16. októbra 2022 zorganizovala púť do Svätej Zeme.

Idea putovania do Svätej Zeme sa zrodila už pred nejakým časom, ale kvôli koronavírusu sa ju podarilo uskutočniť až teraz. Vyše päťdesiat pútnikov pod duchovným a odborným vedením biblistu pátra Mareka Vaňuša SVD navštívilo miesta spojené so životom Pána Ježiša.

Týždeň potuliek Svätou Zemou sa stal časom výnimočných duchovných cvičení. P. Marek približujúc nám jednotlivé miesta, ponáral nás do biblických textov a aplikoval ich do nášho každodenného života. Každý z nás, dokonca až fyzickým spôsobom, mohol pocítiť blízkosť evanjeliových udalostí.

Našu púť sme začali v Betfage a zakončili v Joppe. Bol čas na obnovu krstných a manželských sľubov, „putovanie“ púšťou, vystupovanie na horu pokúšania a blahoslavenstiev, „kráčania“ po Genezaretskom jazere a lovenia „Petrovej ryby“.

Čas púte bol dobrou príležitosťou na budovanie spoločenstva pri spoločnej modlitbe, svätej omši a spoločných posedeniach. Dobrú atmosféru dotváralo vekové rozdelenie skupiny a prítomnosť bratov minoritov a verbistov.

Text: P. Lucián; foto: archív OFMConv.