Bratislava

Bratislava: Vstal z mŕtvych. Aleluja!

nedela ba

V Bratislave sme Veľkonočnú vigíliu začali o hodinu skôr než vo Vatikáne, čiže o 20:00. Na úvod požehnal páter Martin oheň, zapálil od neho veľkonočnú sviecu a slávnostne ju priniesol do kostola.

Po tom, ako sme si vypočuli päť čítaní zo Starého zákona pripomínajúcich nám dejiny spásy, sa kostol naplnil zvukom organa, zvonením zvonov a spevom Sláva Bohu na výsostiach.

V kázni páter Martin okrem iného povedal, že ak sa úprimne snažíme plniť Božiu vôľu, nemusíme mať strach, že zablúdime. Ak aj urobíme nejaké chyby, Ježiš nás povedie.

Záverečnou procesiou okolo kostola sme chceli radostnú správu o zmŕtvychvstaní zvestovať aj tým, ktorí sa na vigílii nemohli zúčastniť.

Páter Tomáš slúžil veľkonočnú vigíliu pre neokatechumenátne spoločenstvá. Táto liturgia začala o polnoci a trvala do pól piatej. Po krásnej liturgii s deviatimi čítaniami nasledovalo radostné ranné agape. 

text a foto: br. Tomáš M.