Bratislava

Bratislava: udeľovanie služby akolytátu

Dňa 3. mája 2009, na nedeľu Dobrého pastiera, bola br. Róbertovi Gajderusovi udelená služba akolytátu. Dňa 3. mája 2009, na nedeľu Dobrého pastiera, bola br. Róbertovi Gajderusovi udelená služba akolytátu.

Táto nedeľa je dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania.

Službu akolytátu udeľuje biskup, v klerických rádoch vyšší rehoľný predstavený. Bratovi Róbertovi túto službu udelil kustód Minoritskej kustódie na Slovensku, p. Lucián M. Bogucki. Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pričom ako mimoriadny vysluhovateľ rozdáva sv. prijímanie. Táto služba sa udeľuje gestom odovzdania nádoby s chlebom so slovami: „Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi“.

Bratovi Róbertovi vyprosujeme veľa Božieho požehnania a vytrvalosť na jeho ceste ku kňazstvu.