Bratislava

Najkrajší sviatok detstva

V našich podmienkach prevažná väčšina ľudí prijíma sviatosť krstu v dojčeneckom veku a tak najkrajším sviatkom detského obdobia

je slávnosť Prvého svätého prijímania. Deti z našej farnosti v Bratislave sa na túto slávnosť svedomite pripravovali pod vedením svojich katechétov. Žiaci zo Spojenej školy sv. Františka mali slávnosť Prvého svätého prijímania v sobotu 9.apríla 2016, kedy túto sviatosť prijalo 40 detí a 23.apríla 27 detí. V sobotu 14.apríla tieto slávnostné chvíle prijatia Pána Ježiša prežívalo 37 detí z Tilgnerovej a 30.apríla 18 žiakov z Karloveskej 61, spolu teda 122. V roku 2015 bolo v našej farnosti pri Prvom svätom prijímaní 114 detí.

Pripájame zopár momentiek z týchto slávností.

Vojto Tóth