Bratislava

Efektívne aj v kresťanskom živote

V nedeľu 20. novembra 2016 po rannej sv. omši sa vo farnosti sv. Michala v Bratislave

– Karlovej Vsi pod vedením pátra Tomáša Lesňáka, OFM Conv. konalo už štvrté celodenné stretnutie manželských párov na odbornom seminári venovanom získavaniu poznania a zručností potrebných pre efektívny život v kresťanskom manželstve,  rodine a spoločenstve.

Seminárom, ktorý bol tentokrát orientovaný na pozitívny spôsob myslenia a problematiku chápania druhých ľudí, nás opäť sprevádzal p. Marián Kolník. Prednáška bola doplnená spoločnými modlitbami, praktickými cvičeniami, videoprojekciou a diskusiou.

Ťažko je na malom priestore priblížiť celý obsah, ale tu je aspoň niekoľko myšlienok, ktoré okrem iných špecificky orientovaných blokov, odzneli v ucelenej prednáške: Svedomie nám hovorí, ako sa budeme cítiť po skutku, ktorý ideme vykonať. Pocit lásky je vždy následkom skutku lásky. Srdce a myseľ musia byť synchronizované. Úplná dôvera v Boha = všetko prijímam ako Boží dar. Kristus prišiel vykúpiť človeka – celého človeka – aj jeho srdce. Najprv sa snaž pochopiť, potom byť pochopený. Dobrá komunikácia vyžaduje srdce, uši a oči. Na to, aby si sa dotkol srdca človeka, musíš vidieť jeho tvár – cez telefón sa nedá prehovoriť do duše.

Žičlivá atmosféra a fakt, že o deti sa postarali animátori, prispeli k tomu, že už netrpezlivo čakáme na ďalšie pokračovanie.

V. Š.